Cyfleon Swyddi

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

HENADURIAETH TREFALDWYN

Swydd Gweinyddydd Rhan Amser

Mae Henaduriaeth Trefaldwyn (canolbarth Cymru) o Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn i weinyddu’r Henaduriaeth.

Oriau – 14 awr yr wythnos
Cytundeb – 2 flynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.
Cyflog - Graddfa EBC 13 - 17 (£18,139 - £20,183) pro rata, a chyfle i ymuno â chynllun pensiwn EBC.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddau eirda boddhaol. I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais cysylltwch gyda Hedd Morgan yn y swyddfa. Rhif ffôn 029 2062 7465. hedd.morgan@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg.

Dyddiad Cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, 15fed o Fawrth, 2019.

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.org.uk oni nodir yn wahanol.

 

arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.org.uk