Cyfleon Swyddi

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
HENADURIAETH MYRDDIN

SWYDD GWEINYDDYDD RHAN AMSER

Mae Henaduriaeth Myrddin o Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn i weinyddu’r Henaduriaeth.

Oriau – 14 awr yr wythnos
Cytundeb – 1 flwyddyn, gyda’r 3 mis cyntaf yn gyfnod prawf. Posibilrwydd o ymestyn y cyfnod trwy gytundeb os yw’r cyllid yn caniatáu.
Cyflog – Graddfa 13 – 17 (£18,139 - £20,183 pro rata), a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddau eirda boddhaol. I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais cysylltwch â’r swyddfa. Rhif ffôn 02920 627 465. Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Ysgrifennydd yr Henaduriaeth, Parchg Ian Sims, rhif ffôn 01554 778 446.

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg.

Dyddiad Cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, 12fed o Orffennaf, 2019


Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol.

 

arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.cymru