Staff y Swyddfa

Ar y dudalen hon ceir gwybodaeth am aelodau o’r staff a’u meysydd gwaith. Os am gysylltu gydag unrhyw aelod o’r staff, yna cysylltwch â'r Swyddfa Ganolog a bydd y person perthnasol yn ymateb i chi mor fuan ag sydd modd. 

Revd Meirion Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol
Parchg Meirion Morris - meirion@ebcpcw.org.uk 

Penodwyd y Parchg Meirion Morris yn Ysgrifennydd Cyffredinol ym Medi 2012. Mae’n gyfrifol am weithredu penderfyniadau’r Gymanfa Gyffredinol ac am ddarparu arweiniad a chefnogaeth fugeiliol i’r eglwysi. Mae’n gweithio yn rheolaidd gydag arweinwyr Cristnogol eraill ac yn cynrychioli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.


Prif Weinyddwr (rhan amser)
Parchg Ifan Roberts - ifan.roberts@ebcpcw.org.uk 

Cefais fy mhenodi ym mis Ionawr 2018 fel prif weinyddwr i weithio yn rhan amser am flwyddyn yn y swyddfa yng Nghaerdydd. Fy nghyfrifoldeb yw cydlynu gwaith y swyddogion, sicrhau bod cyfrifoldebau cyfreithiol a chyfrifoldeb y cyfundeb fel elusen yn cael ei gweithredu a bod Byrddau, Adrannau a Phwyllgorau yn cael eu rhedeg yn effeithiol.

Andy Britton

Pennaeth Ariannol
Andy Britton - andy@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch ag ef os am drafod buddsoddiadau, pensiynau a chronfeydd strategaeth.

 
Neil Poulton<

Pennaeth Eiddo
Neil Poulton - neil@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch ag ef os am drafod yswiriant, iechyd a diogelwch, gwerthu eiddo ac ymholiadau cyffredinol am eiddo.

 
<p style=

Pennaeth Adnoddau Dynol a Chefnogaeth Gyfreithiol
Shanta Rupalia - shanta@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch â hi am faterion yn ymwneud â chyflogaeth a dogfennau cyfreithiol yn ymwneud ag eiddo.

Dim llun

Swyddog Cyswllt Adran Eglwys a Chymdeithas (rhan amser)
Dr Carys Moseley - carys@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch gyda ymholiadau yn ymwneud â’r wasg/cyfryngau.

Dim llun

Pennaeth Cefnogaeth Strategol (rhan amser)
Ffion Williams - ffion@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch â hi am materion yn ymwneud â'r cyfansoddiad

 

 Eleri Melhuish

Pennaeth Gweinyddol
Eleri Melhuish - eleri@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch â hi os am drafod y Gymanfa Gyffredinol, y Blwyddiadur ac ymholiadau ynglyn â'r Ysgrifenydd Cyffredinol.

Llun i ddod

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau
Parch Nan Powell-Davies - nanpowelldavies@gmail.com 

Hedd

Gweinyddydd Gweinidogaethau
Hedd Morgan - hedd@ebcpcw.org.uk

Cysylltwch ag ef ynghylch unrhyw faterion sy'n ymwneud â'r Adran Gweinidogaethau

Cyfieithydd (rhan amser)
Aled Jôb

Yn gyfrifol am cyfieithu dogfennau Cyfundebol

Nia Gordon

Cyfieithydd (rhan amser)
Robin Williams - robin@ebcpcw.org.uk 

Yn gyfrifol am cyfieithu dogfennau Cyfundebol

 

Derbynydd (rhan amser)
swyddfa.office@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch â hi ynglyn a ymholiadau cyffredinol, cyfarfodydd Cyfundebol a trefniadau ein Gymanfa Gyffredinol

Cynorthwydd Gweinyddol / Cyhoeddi (rhan amser)
Alice Williams alice@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch â hi ynglyn a Rhentu Doeth Cymru a'r wefan

Cynorthwydd Gweinyddol (rhan amser)
Nerys Williams nerys@ebcpcw.org.uk

Jess Palmer

Gweinyddydd Ariannol/y Gyflogres (rhan amser)
Jess Palmer - jess@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch â hi os am drafod gwyliau blynyddol, absenoldeb salwch, slipiau cyflog a threth.

Owain Hughes

Gweinyddydd Ariannol / Technoleg Gwybodaeth (rhan amser)
Owain Hughes - owain@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch ag ef os am drafod y Cyfraniad Cyfundebol ac ystadegau.

Owain Hughes

Gweinyddydd Ariannol (rhan amser)
Isamba Thomas - isamba@ebcpcw.org.uk 

Cysylltwch a hi os am drafod treuliau, taliadau ac ymholiadau ariannol cyffredinol.

Pennaeth Cyfathrebu a Phroseictau
Parchg Gwyn Rhydderch - gwyn@ebcpcw.org.uk arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.org.uk