Adnoddau

Addoliad a Gweddi » Adnoddau Eraill

 

Apêl Corwynt Cariad Cymorth Cristnogol

Fel y gwyddoch, lansiwyd ein Hapêl Cymorth Cristnogol, Corwynt Cariad, yn y Gymanfa Gyffredinol yn Llandudno yn ystod yr haf. Mae’r bartneriaeth rhwng EBC a Chymorth Cristnogol yn ymestyn yn ôl dros nifer o flynyddoedd a chawsom apeliadau hynod lwyddiannus yn y cyfnod hwn - llwyddiant sy’n golygu ein bod wedi gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau rhai o bobl dlotaf ein byd.

Yn 2017 Ynysoedd y Pilipinas fydd yn cael ein sylw. Er bod y wlad hon wedi datblygu llawer ers iddi ddod yn wlad annibynnol yn 1945, mae tlodi difrifol yn parhau i fodoli yno - yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig ac yn y slymiau yn y dinasoedd mawr. Mae hefyd yn wlad sydd yn dioddef corwyntoedd enbyd - problem sydd yn gwaethygu oherwydd dylanwad newid hinsawdd. Pwy allai anghofio’r dinistr mawr a grëwyd gan Gorwynt Haiyan yn 2013?

Fel y gwyddoch, mae Cymorth Cristnogol yn gwneud llawer o’i waith trwy bartneriaid lleol - mudiadau sydd wedi eu gwreiddio yn ddwfn ymhlith y bobl hynny sydd yn dioddef tlodi. Bydd pecyn yr Apêl yn canolbwyntio ar dri phartner arbennig yn y Pilipinas - UPA, FORGE a RWAN. Yn y taflenni gwybodaeth sydd yn rhan o’r pecyn hwn, cewch ddarllen peth o hanes y mudiadau hyn a’r bobl sy’n cael budd o’u gwaith.

Yn ogystal â’r taflenni gwybodaeth mae yma hefyd boster, cerdyn gweddi, adnoddau plant, ffurflen Cymorth Rhodd a thaflen yn egluro’r broses o drosglwyddo’r arian.  Cofiwch hefyd bod Cheryl Williams, Bethan Davies ac Anna Jane Evans wedi bod ar ymweliad a’r ynysoedd a’u bod ar gael i ddod i’ch eglwysi i rannu ychydig o brofiad eu taith.  Cysylltwch ag Anna Jane yn swyddfa Cymorth Cristnogol Bangor er mwyn trefnu. Rhif ffôn – 01248 353574.

Bydd modd i chi lungopïo’r ffurflen Rhodd Gymorth yn lleol fel bod digon o ffurflenni ar gyfer y rhai o fewn eich eglwys sy’n talu treth, neu gallwch gysylltu gyda Swyddfa Ganolog Eglwys Bresbyteraidd Cymru i ofyn am gyflenwad pellach.  Mae’r Swyddfa hefyd yn barod i ddarparu labeli bach sy’n dangos logo’r Apêl (i’w gosod ar amlenni casglu er enghraifft) ar eich cais. Yn ychwanegol at y pecyn, bydd cyflwyniad pwynt pŵer a fidio bach ar gael yn y man oddi ar wefannau EBC a Cymorth Cristnogol.

Mae ein partneriaeth fel Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Cymorth Cristnogol yn un o’r partneriaethau allweddol ac edrychwn ymlaen unwaith yn rhagor at flwyddyn o gydweithio wrth inni gyflawni galwad yr Efengyl i ddod â newydd da i bobl dlawd.

Adnoddau'r Apêl:

Astudiaeth Feiblaidd ar gyfer Ieuenctid Hyn
Sesiwn Ieuenctid
Gwasanaeth Deuluol
Sesiwn Plant
Taflen Cymorth Rhodd
 
Amlinelliad o'r Drefn Ariannol - ar gyfer yr Eglwysi Lleol a'r Henaduriaethau
  
Poster (ddwyieathog)
Taflen Weddi (ddwyiaethog)

Taflen Wybodaeth 1 - Cyflwyniad
Taflen Wybodaeth 2 - Laguerta Uchaf
Taflen Wybodaeth 3 - Rwan - Tyfu reis
Taflen Wybodateh 4 - Corwynt Haiyan
 
Rysit Adobo Cyw iâr Carlos
Rysit Sinigang Na Hipon Susana

Cyflwyniad Powerpoint - cyflwyniad swyddogol yr Apêl
Cyflwyniad Powerpoint - ar gyfer plant a phobl ifanc yn son am Christian Jay Batousa