Adnoddau

Eglwys a Chymdeithas

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n ymwneud â lle a gwaith yr eglwys o fewn cymdeithas.

Mae'r Adran Eglwys a Chymdeithas yn argymell y gallai'r papurau canlynol fod yn ddefnyddiol i bwyllgorau Eglwys a Chymdeithas rhanbarthol:

 

  • Cyffes Accra - adnodd ar gyfer astudiaeth
  • Amser i fyw ac amser i farw: rhagair a chrynodeb gweithredol - canllaw i ogwydd Cyngor CPCE (Cymuned Eglwysi Protestannaidd Ewrop) ar benderfyniadau sy’n hyrwyddo marwolaeth a gofalu am y rhai sy’n marw (cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen lawn wreiddiol yn Saesneg).
  • Effaith Toriadau'r Llywodraeth (Geraint Francis Roberts, 2011)
  • Social Impact of Poverty and Inequality in the UK – a challenge to the church (EDdU/ Eglwys Fethodistaidd - papur Saesneg) - mae'r papur hwn yn cynnwys data defnyddiol ar effeithiau newidiadau treth/budd-daliadau a thoriadau'r llywodraeth ar bobl sy'n byw mewn tlodi. Mae'n amlinellu canlyniadau byw mewn tlodi yn y DU cynnig syniadau diwinyddol a phwyntiau gweithredu ar gyfer eglwysi.
  • Drones: Ethical Dilemmas in the Application of Military Force (Eglwys Fethodistaidd - papur Saesneg) - mae'r adroddiad hwn yn mynd i'r afael â materion moesol sy'n codi yn sgil defnydd 'drones' yng ngoleuni tystiolaeth fod eu defnydd wedi gosod sifiliaid mewn perygl o gael eu hanafu neu eu lladd.
  • Walking the Breadline - adroddiad gan Church Action on Poverty ac Oxfam am broblem gynyddol tlodi bwyd ym Mhrydain.
  • EAPPI - Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel.
  • Angladdau teg - taflen TCC (mae TCC yn gynghrair o grwpiau yng ngogledd-ddwyrain Cymru sy'n derbyn cefnogaeth gan EBC ac yn gweithio ar ystod eang o faterion cymdeithasol).

Addysg

Gall fod y dolenni canlynol yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n ymwneud â'u hysgolion lleol:

Iechyd

Gall fod y dolenni canlynol yn ddefnyddiol i weinidogion a phobl sy'n ymweld â chleifion:

Materion gwledig

Y Parchedig Brian Reardon, Llanfair ym Muallt, yw Swyddog Materion Gwledig EBC.

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y Rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.

Get Adober Reader