Ein Gwaith

Chwiorydd

Mae Adran y Chwiorydd yn adran weithgar iawn o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae llawer o’r chwiorydd yn gweithio’n ddiwyd iawn o fewn eu heglwysi, dosbarth a Henaduriaeth, yn cyfrannu mewn sawl ffordd at fywyd yr Eglwys.

Mae Adran y Chwiorydd wedi ei rhannu’n bedair – Gogledd Cymru a De Cymru (ar gyfer y Cymry Cymraeg) ac yna North Wales a South Wales ar gyfer y Cymry di-Gymraeg.

Encilion

     

Yn ystod y flwyddyn bydd aelodau a chynrychiolwyr y pedair sasiwn yn cyfarfod mewn pwyllgorau ac i dderbyn bendith mewn Encil. Mae llawer o’r chwiorydd hefyd yn cyfarfod yn fwy lleol o fewn eu henaduriaethau.

Sasiwn Cenhadol

Bob blwyddyn, ym mis Mai, cynhelir Sasiwn Cenhadol ymhob ardal.

Mae’r Sasiwn yn achlysur arbennig iawn, yn gyfle i’r chwiorydd ddod ynghyd i foli’r Arglwydd. Ynddynt hefyd ceir cyfle i gofio am y cenhadon hynny a dystiodd i’r Efengyl mewn ardaloedd pellennig megis Mizoram a Bryniau Cassia ac i ddiolch amdanynt. Gwahoddir siaradwyr i’r Sasiynau hefyd ac mae hyn yn gyfle i amlygu gwaith cenhadol gweithwyr presennol yr Eglwys. 

Casgliad Arbennig y Chwiorydd

Un agwedd bwysig iawn o'n gwaith yw codi arian tuag at Gasgliad Arbennig y Chwiorydd, sy’n gwneud hi’n bosibl i’r Adran gyfrannu’n hael at waith Gweithwyr y Bwrdd Bywyd a Thystiolaeth a Phrosiectau gartref a thramor. 

Cefnogi Gwaith Tramor

Yn ogystal â chefnogi gweithwyr yr Eglwys yn lleol yng Nghymru, cefnogir prosiectau tramor gan yr Adran megis prosiectau HIV/AIDS yn Affrica, Malaŵi a Zambia.

Mae’n fraint i’r Adran cynnig grantiau i bobl ifanc ein henwad i ymgymryd â theithiau cenhadol byr dymor. Ymwelodd 4 person ifanc ag Uganda yn 2014 ac aeth dwy ferch i Aizawl, Mizoram yn 2013. Mae’n ein hysbrydoli i weld sut mae Duw ar waith ym mywydau’r bobl ifanc trwy’r ymweliadau, ac mae ein dealltwriaeth yn cael ei chyfoethogi wrth iddynt rannu o’u brofiadau gyda ni ar ôl dychwelyd.

      

Eleni, cafodd criw o’n haelodau cyfle i ymweld â Shillong, ar wahoddiad Chwiorydd Shillong. Cawsant gyfle i weld sut mae Adran y Chwiorydd yno yn cefnogi merched Cristnogol y wlad i dystiolaethu a gweinidogaethu mewn diwylliant gwahanol iawn i’n diwylliant ni.

Mae Adran y Chwiorydd yn falch iawn o’i chysylltiad gyda Carys Humphreys, yr unig weithiwr sydd gan EBC yn gweithio dramor. Mae hi wedi gweithio i Eglwys Bresbyteraidd Taiwan ers dros 25 mlynedd.

Rhaglen Dorcas

Cefnogir gwaith y Chwiorydd gan Raglen Dorcas, a grëwyd oherwydd dymuniad Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru i gynorthwyo merched ein capeli i rannu eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu. 

Mae’r Rhaglen yn darparu adnoddau pwrpasol ar gyfer y Chwiorydd, megis astudiaethau Beiblaidd, a syniadau ar gyfer digwyddiadau ymestyn allan i ferched yn y Gymuned. 

Mae cydlynydd y Rhaglen, Sarah Morris, ar gael i ymweld â grwpiau i gynnig anogaeth neu i annerch. Cewch gysylltu â hi trwy e-bost meirionasarah@yahoo.co.uk neu ar 02920620424

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Rhaglen Dorcas.

          

 

Y Bwletin Cenhadol

Mae'r Chwiorydd yn derbyn newyddion rheolaidd drwy'r Bwletin Cenhadol. Darperir y Bwletin gan Eirian Roberts, Trefnydd Gwaith Chwiorydd, ac mae Eirian hefyd ar gael i ymweld â grwpiau. Cewch gysylltu â hi yn ei swyddfa yng Ngholeg y Bala trwy e-bost ebcenhadaethbala@tiscali.co.uk neu ar 01678520065

     

 

Gallwch lawrlwytho'r rhifyn diweddaraf isod:

Os am wybod mwy am waith Adran y Chwiorydd a gwaith chwiorydd, cysylltwch ag Eirian Roberts, Trefnydd Gwaith Chwiorydd (rhan amser) ar 01678 520065 | ebcenhadaethbala@tiscali.co.uk.