Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Datganiad Newyddion 6/7/23

Adnewyddu a Gobaith yng Nghaerfyrddin : Y Gymanfa Gyffredinol 2023

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru (EBC) yn cynnal ei Chymanfa Gyffredinol flynyddol yng Nghaerfyrddin, o ddydd Llun 10 Gorffennaf tan ddydd Mercher 12 Gorffennaf.

Er gwaethaf cefndir o ddirywiad eglwysig serth o fewn enwadau hanesyddol Cymru, mae EBC yn galonogol am y dyfodol.

Dywedodd y Parch, Nan Powell Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol EBC:
‘Bydd y digwyddiad eleni yn cael ei ddominyddu gan ymdeimlad o adnewyddiad. Mae hwn yn gyfnod heriol iawn i Gristnogaeth yng Nghymru, ond mae EBC yn buddsoddi yn y dyfodol yn ogystal â dathlu ein gorffennol.’

Yn ogystal â derbyn adroddiadau gan adrannau’r eglwys, bydd y Gymanfa Gyffredinol eleni yn canolbwyntio ar chwe mater allweddol:

• Cyfathrebu: rhannu straeon am obaith ac adnewyddiad gydag eglwysi, y cyhoedd ehangach a’r cyfryngau.

• Perthynas EBC ag Eglwys Bresbyteraidd India. Bydd cynrychiolwyr o Mizoram yn bresennol yn y gynhadledd.

• Arloesol: Mae pedair ar ddeg o swyddi cymunedol wedi’u creu ledled Cymru, yn mynegi cariad, gobaith a chyfiawnder Cristnogol yn ymarferol mewn ardaloedd gwledig a threfol. Bydd y swyddi newydd hyn yn rhoi hwb i fentrau newydd ledled y wlad, gan gysylltu eglwysi lleol â’u cymunedau.

• Dyfodol ein gwaith Plant ac Ieuenctid: Bydd hyn yn cynnwys diweddariadau am Goleg y Bala.

• Adeiladau: harneisio grym y cannoedd o gapeli ac adeiladau EBC i gyfleu neges Iesu i’r genhedlaeth hon. Bydd hyn yn cynnwys diweddariad ar Goleg Trefeca.

• Aelodaeth: cefnogi eglwysi lleol lle mae dirywiad, a pharatoi ar gyfer twf.

Bydd nifer o ddarlithoedd yn cynnwys siaradwyr gwadd yn cael eu cynnal yn ystod y Gymanfa Gyffredinol.
• Dydd Llun: Bydd y Parch Ddr Robert Cunville o Eglwys Bresbyteraidd India yn siarad am yr angen am genhadaeth, a sut mae Cristnogaeth yn ffynnu yn India ac Asia.

• Dydd Mawrth: Y Parch Huw Powell Davies fydd yn traddodi darlith Davies, gan gynnig ei sylwadau ar weithgarwch cenhadol Cymreig yn India.

• Dydd Mercher: Bydd y Parch Phillip Eveson yn siarad ar Gyffes Ffydd 1823 – clasur anghofiedig’. Dathlu 200 mlynedd o Gyffes Ffydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Dywedodd y Parch Nan Powell Davies:
‘Rydym yn realistig o’r heriau sydd o’n blaenau, ond rydym yn obeithiol iawn. Mae ein cyffes ffydd wedi siapio ein bywyd a’n hymarfer ers 200 mlynedd a chredwn fod yr Ysbryd Glân yn ein hadnewyddu â doniau llawenydd a dychymyg wrth i ni fynd ar daith i ddyfodol anghyfarwydd.’

——-Diwedd——
Nodiadau i olygyddion: Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw un o enwadau Cristnogol mwyaf Cymru, gyda thua 14,000 o aelodau a thua 540 o eglwysi .
Gwybodaeth cyfryngau: Gethin Russell-Jones, 07378 309268

Presbyterian Church of Wales

News Release 6/7/23

Renewal and Hope in Carmarthen: General Assembly 2023

The Presbyterian Church of Wales (PCW) is holding its annual General Assembly in Carmarthen, from Monday 10 July until Wednesday 12 July.

Despite a backdrop of steep church decline within Wales’ historic denominations, PCW is upbeat about the future.

Rev, Nan Powell Davies, General Secretary of PCW said:
‘This year’s event will be dominated by a sense of renewal. These are deeply challenging times for Christianity in Wales, but the PCW is investing in the future as well as celebrating our past.’

In addition to receiving reports from the church’s department, this year’s General Assembly will focus on six key issues:

• Communication: sharing stories of hope and renewal with churches, the wider public and the media.

• PCW’s relationship with the Presbyterian Church of India. Delegates from Mizoram will be present at the conference.

• Pioneering: Fourteen community posts have been created throughout Wales, practically expressing Christian love, hope and justice in rural and urban areas. These new posts will kickstart new initiatives across the nation, connecting local churches with their communities.

• Future of our Children and Youth work: This will include updates about Coleg y Bala

• Buildings: harnessing the power of the hundreds of PCW’s chapels and buildings to communicate the message of Jesus to this generation. This will include an update on the historic Coleg Trefeca.•

• Membership: supporting local churches where there is decline, and preparing for growth

A number of lectures featuring guest speakers will take place during the General Assembly.

• Monday: Rev Dr Robert Cunville from the Presbyterian Church of India will speak about the need for mission, and how Christianity is thriving in India and Asia.

• Tuesday: Rev Huw Powell Davies will deliver the Davies lecture, offering his observations on Welsh missionary activity in India.

• Wednesday: Rev Phillip Eveson will speak on The 1823 Confession of Faith – a forgotten classic’. Celebrating 200 years of the Presbyterian Church of Wales’ Confession of Faith.

Rev Nan Powell Davies said:
‘We are realistic of the challenges ahead, but we are deeply hopeful. Our confession of faith has shaped our life and practice for 200 years and we believe that the Holy Spirit is renewing us with gifts of joy and imagination as we journey into an unchartered future.’

Ends
Notes to editors: The Presbyterian Church of Wales is one of the largest Christian denominations in Wales, with some 14,000 members and around 540 churches . Media information: Gethin Russell-Jones, 07378 309268