Cyflogaeth

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n berthnasol i gyflogeion Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Am Cyfleuon Swyddi cliciwch yma.

Ffurflenni treuliau i gyflogai a gweinidogion gwirfoddol

Y Cynllun Pensiwn

Gofal Bugeiliol i Staff

Mae EBC yn cymryd gofal ei gweithwyr o ddifrif. Mae pawb ar adegau angen clust i wrando. Cafodd Llinos Morris ei phenodi i gynnig cefnogaeth fugeiliol i weinidogion a staff EBC. Mae hi’n gwnselydd cymhwysedig a phrofiadol.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth:

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.