Cyfleon Swyddi

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
COLEG Y BALA
Ddirprwy Warden

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn a fydd yn aelod o dîm Coleg y Bala, gan; weithio a goruchwylio y cyrsiau a gynhelir yn y Ganolfan, cynorthwyo’r Rheolwr wrth ofalu am ymwelwyr Preswyl a dyddiol, ac ymestyn darpariaeth y Coleg yn y gymuned a’r eglwysi cyfagos.

Lleoliad:          Coleg y Bala, a bydd yn ofynnol i’r Is Warden fyw ar y safle yn y fflat sydd wedi’i                                darparu yn rhydd o unrhyw gostau i’r gweithiwr.
Tymor:            2 flynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf. Posibilrwydd ymestyn y cyfnod trwy                          gytundeb.
Cyflog:            Graddfa 18-22 (£21.003 – £23.077 pro rata), ynghyd â fflat ddi-rent a chyfle                                          i ymuno a Chynllun Pensiwn EBC.

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol, a dylai un ohonynt fod yn cyflogwr blaenorol.

I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa ar Ffôn: 02920 627465 neu e-bostiwch: swyddfa.office@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol fod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad Cau: 4yh, dydd Gwener 24 Ionawr, 2020

                                                                                                                                                                     

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
ADRAN YMGEISWYR AC HYFFORDDIANT

Chydlynydd Hyfforddiant a Swyddog Datblygu Trefeca

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn a fydd yn cydweithredu â’r Cydlynydd Hyfforddiant Cenedlaethol i ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd hyfforddi ar draws EBC yn Ne Cymru. Hefyd i ddatblygu a hyrwyddo’r defnydd o Goleg Trefeca, o fewn a thu allan i EBC, i fanteisio ar ei gyfleusterau cynadledda ac encilio, a’i dreftadaeth Gristnogol gyfoethog.

Oriau:             14 awr yr wythnos (i gynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau)
Tymor:            1 flwyddyn, gyda’r 3 mis cyntaf yn gyfnod prawf.
                        Posibilrwydd ymestyn y cyfnod trwy gytundeb os yw’r cyllid yn caniatáu.
Cyflog:           Graddfa 25-29 (£ 24,633- £ 26,708 pro rata), a chyfle i ymuno â Chynllun                                            Pensiwn PCW.

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol, a dylai un ohonynt fod yn cyflogwr blaenorol.

I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa ar Ffôn: 02920 627465 neu e-bostiwch: swyddfa.office@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol fod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad Cau: 4yh, dydd Gwener 7 Chwefror, 2020                                                               

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol