Cyfleon Swyddi

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
ADRAN YMGEISWYR AC HYFFORDDIANT
Chydlynydd Hyfforddiant a Swyddog Datblygu Trefeca

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn a fydd yn cydweithredu â’r Cydlynydd Hyfforddiant Cenedlaethol i ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd hyfforddi ar draws EBC yn Ne Cymru. Hefyd i ddatblygu a hyrwyddo’r defnydd o Goleg Trefeca, o fewn a thu allan i EBC, i fanteisio ar ei gyfleusterau cynadledda ac encilio, a’i dreftadaeth Gristnogol gyfoethog.

Oriau:              14 awr yr wythnos (i gynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau)
Tymor:             1 flwyddyn, gyda’r 3 mis cyntaf yn gyfnod prawf.
                        Posibilrwydd ymestyn y cyfnod trwy gytundeb os yw’r cyllid yn caniatáu.
Cyflog:            Graddfa 25-29 (£ 24,633- £ 26,708 pro rata)
                        a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn PCW.

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol, a dylai un ohonynt fod yn cyflogwr blaenorol.

I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa ar Ffôn: 02920 627465 neu e-bostiwch: gofod.office@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol fod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad Cau: 4pm, dydd Gwener 29 Tachwedd, 2019

                                                                                                                                                                      

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd
Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Gwahoddwn rai â diddordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Gynorthwy-ydd Gweinidogaethol i wasanaethu Eglwysi â’r Ysgolion Lleol yn Ardal Meirionnydd .

Oriau:              35 awr yr wythnos
Cytundeb:       2 flynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf
Cyflog:             Graddfa 26-30 £24,780 – £26,823) ynghyd â lwfans tŷ a chyfle i ymuno â Phensiwn EBC

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â Hedd Morgan yn Swyddfa Caerdydd; rhif ffôn: 02920 627465 neu hedd@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol fod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch Dydd Gwener, 29 Tachwedd, 2019

                                                                                                                                                                      

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol