Cyfleon Swyddi

MUDIAD IEUENCTID SIR GAR (MIC)  MUDIAD IEUENCTID SIR GAR (MIC)
HENADURIAETH MYRDDIN (Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

Dwy Swydd

1. Swyddog Datblygu Plant ac Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (Swydd MIC)  28 awr yr wythnos

2. Swyddog Plant ac Ieuenctid (Swydd Henaduriaeth Myrddin, Eglwys Bresbyteraidd Cymru)  7 awr yr wythnos

Gall yr un person ymgeisio am y ddwy swydd.

Tymor: 2 flynedd. Gellir ymestyn y cyfnod am 3 blynedd arall trwy gytundeb, ac yn ddibynnol ar gyllid digonol.
Cyflog pro rata: Graddfa £21,003 – £23,077 + £3,000 lwfans tŷ, £600 lwfans car yn flynyddol, ynghyd â Chynllun Pensiwn.

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais ar gyfer swydd MIC, cysylltwch â Peter Harries: 01558 823075 E-bost p.harries835@btinternet.comAm ddisgrifiad swydd a ffurflen gais ar gyfer swydd Henaduriaeth Myrddin, cysylltwch â Swyddfa EBC, 02920 627465 E-bost Hedd Morgan – hedd@ebcpcw.cymru

Mae’r swyddi yn seiliedig ar ddatgeliad DBS boddhaol a dau eirda.• Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol ac iaith Gymraeg sy’n berthnasol i’r swyddi hyn.• Cewch wybodaeth am weithgarwch presennol MIC a gwaith plant ac ieuenctid Henaduriaeth Myrddin ar y wefan;  micsirgar.org

Dyddiad cau: Nos Iau Hydref 31ain, 2019.

Canolfan y Morlan, Aberystwyth
Gweinyddydd Rhan Amser

Mae Canolfan y Morlan yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant Eglwys Bresbyteriadd Cymru, yn Aberystwyth.

Oriau – 17.5 awr yr wythnos
Tymor – Parhaol gyda’r chwe mis cyntaf yn gyfnod prawf.
Cyflog – £18,139 – £20,183 pro rata pwynt 13-17 ar raddfa EBC

Mae’r swydd yn seiliedig ar ddau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol).

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa: 02920 627465. E-bost: hedd@ebcpcw.cymru

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, 25ain Hydref 2019.

Bydd y swydd yn cael ei gyflogi gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol