Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

Swydd Is-Warden
Coleg y Bala

Mae Coleg y Bala yn edrych i sicrhau aelod newydd i’n tîm a fydd yn gweithio ar y cyrsiau a gynhelir yn y ganolfan, yn cynorthwyo’r rheolwyr wrth ofalu am ymwelwyr preswyl a dyddiol ac yn ymestyn darpariaeth y Coleg yn y gymuned a’r Eglwysi cyfagos.

Lleoliad:          Coleg y Bala a bydd yn ofynnol i’r Is Warden fyw ar y safle yn y fflat sydd wedi’i darparu yn rhydd o unrhyw gostau i’r gweithiwr.

Oriau:             35 awr yr wythnos

Cytundeb:      3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:            £21,638 – £23,775 (Pwynt 18-22), ynghyd â fflat ddi-rent a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol. I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch Hedd Morgan, Rhif ffôn: 02920 627465 neu ebost: [email protected]

Mae’r swydd hon yn gofyn am ofyniad galwedigaethol Cristnogol a Chymraeg.

Dyddiad Cau: 5 o’r gloch, Dydd Llun, 31 Ionawr 2022

                                                                      

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu [email protected] oni nodir yn wahanol