Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

08/07/2022

Henaduriaeth Myrddin

Gofalaeth Gwendraeth

Swydd Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

 Mae Henaduriaeth Myrddin EBC yn edrych i sicrhau person i weithio fel Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol o fewn Gofalaeth y Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin.

 Oriau:              35awr yr wythnos. 

Cytundeb:      3 blynedd, gyda’r chwe mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:                Graddfa 26-30 Graddfa EBC, (£25,913 – £28,049)  ynghyd â

lwfans tŷ, lwfans car, costau, a chyfle i ymuno â Chynllun

Pensiwn EBC.

 Mae’r swydd yn seiliedig ar ddatgeliad DBS boddhaol a dau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol).

 Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn Gristion ymroddedig ac yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau: 16:00 Dydd Gwener 12 o Awst ,2022

Rhagwelir y bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Gwener 9fed o Medi ,2022

 Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – [email protected],

ffôn – 02920 627 465

gan nodi – ‘Swydd Cynorthwy-ydd, Gwendraeth, Myrddin’

—————————————————————————————————————-

08/07/2022

HENADURIAETH MYRDDIN

GOFALAETH CYLCH LLANDEILO A’R ARFORDIR

SWYDD CYNORTHWY-YDD GWEINIDOGAETHOL

 Gwahoddwn rhai â diddordeb mewn hybu gwaith Cristnogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Gynorthwyydd Gweinidogaethol i wasanaethu yng Ngofalaeth Cylch Llandeilo a’r Arfordir.

 Oriau:              35 awr yr wythnos

Cytundeb:      3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf

Cyflog:              Graddfa  25-30 (£25,913 – £28,049)  a chyfle i ymuno â

                           Phensiwn EBC

 Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

 Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol ac Iaith Gymraeg yn berthnasol ar gyfer y swydd hon. 

 Dyddiad cau: 16:00 Dydd Gwener 12 o Awst ,2022

Rhagwelir y bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Gwener 9fed o Medi ,2022

 Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – [email protected],

ffôn – 02920 627 465

gan nodi – “Swydd Cynorthwy-ydd Gwenidogaethol, Llandeilo, Myrddin”

———————————————————————————————————————

08/07/2022

ADRAN GWEINIDOGAETHAU

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau

Mae Adran Gweinidogaethau EBC yn chwilio am berson i weithio fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweiniodgaethau.  Bydd yr unigolyn yn cyd-arwain ac yn gyfrifol am ddatblygu, ehangu a dyfnhau gweinidogaeth a chenhadaeth Eglwys Bresbyteraidd Cymru o fewn yn ffiniau y mae’n eu gwasanaethu.

 Oriau:              35 awr yr wythnos

Cytundeb:        Parhaol, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf

Cyflog:             Pwyntiau 51-55 o raddfa EBC(£38,689 – £40,795), ynghyd â lwfans ty – £3,000 a lwfans car – £2,000, treuliau, a’r cyfle i ymuno â chynllun Pensiwn EBC.

 Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol (dylai cyn gyflogwr ddarparu un ohonynt).

 Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol ar gyfer y swydd hon.

 Dyddiad cau: Dydd Gwener, y 29ain o Orffennaf 2022.

Rhagwelir y cynhelir y cyfweliadau ar Ddydd Mawrth, y 9fed o Awst 2022.

 Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

[email protected]

ffôn – 02920627465 neu 07787522904

gan nodi “Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweiniodgaethau”

 

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu [email protected] oni nodir yn wahanol