Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

HENADURIAETH DE DDWYRAIN CYMRU

 Gweinidog yr Henaduriaeth

 Mae Henaduriaeth De Ddwyrain yn chwilio am berson i weithio fel Gweinidog yr Henaduriaeth i darparu hyfforddiant ac arweiniad i flaenoriaid ac eglwysi Henaduriaeth De Ddwyrain Cymru, a chynorthwyo i gyflawni Cynllun Strategaeth yr Henaduriaeth.

Oriau:              35 awr yr wythnos.   

Term:                  Parhaol,  gyda’r chwe mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:               Pwynt 33-37 (£29,214 – £31,320) o raddfa EBC, neu uwch yn dibynnu ar sgiliau neu brofiad.

Mae’r swydd yn amodol ar wiriad DBS boddhaol a dau eirda (dylai cyn gyflogwr ddarparu un).

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeiliad y swydd fod yn Gristion ymroddedig.

 Dyddiad cau: 4yh, 16 Medi 2022.

 Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais,

cysylltwch â Hedd Morgan, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau [email protected]  gan nodi – ”Gweinidog yr Henaduriaeth – De Ddwyrain”

 

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu [email protected] oni nodir yn wahanol