Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

Henaduriaeth South East Wales

Cydlynydd Lles

Mae Henaduriaeth South East Wales yn awyddus i benodi cydlynydd Lles i Arwain a chydlynu mentrau lles Henaduriaeth South East Wales.

Oriau:                 17.5 awr yr wythnos.

Cytundeb:         3yrs gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:                22-26 ar raddfa cyflog EBC (£24,727 – £26,950 pro rata)Galla’r band gynyddu i 27-31 yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.  Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad:            Gweithio o gartref, fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi weithio o leoliadau eraill o bryd i’w gilydd.            

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru

ffôn – 07787 522904/02920 627465

Dyddiad cau :   4pm, 6ed Hydref, 2023

Henaduriaeth South East Wales

Rheolwr Gweinidogaeth Dillad

 Mae Henaduriaeth South East Wales yn dymuno penodi Rheolwr Gweinidogaeth Dillad i reoli staff, partneriaethau a phrosesau Dillad Cymunedol Carmel ac ehangu ei waith i’r holl ardal ddaearyddol a gynrychiolir gan Henaduriaeth South East Wales.

 Oriau:                 17.5 awr yr wythnos.

Cytundeb:           3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:                  22-26 ar raddfa gyflog EBC (£24,727- £26,950 pro rata).  Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad:              Mae’r swydd hon yn gyfuniad o weithio gartref ac o leoliadau eraill ar draws De Ddwyrain Cymru.

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru

ffôn – 07787 522904/02920 627465

Dyddiad cau :   4pm, 6ed Hydref 2023 

Henaduriaeth South West Wales

Gweinidog yr Henaduriaeth

*(Mae yna agoriad ar gyfer galwad i Ofalaeth yn Sir Benfro, o bosib i ehangu’r rôl i fod yn Llawn Amser)

Mae Adran Gweinidogaethau Eglwys Bresbyteraidd Cymru am benodi Gweinidog yr Henaduriaeth i ofalu am grŵp penodol o eglwysi, gan ddarparu hyfforddiant ac arfogi blaenoriaid yr Henaduriaeth a chynorthwyo gyda Chynllun Gweinidogaeth a Chenhadaeth yr Henaduriaeth.

Oriau:                 17.5 awr yr wythnos.

Cytundeb:         3 mlynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Salary:               £29,729 – £31,479 pro rata band 31-35, a allai fynd fyny hyd at £32,026 – £34,216 pro rata, band 36-40 yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.  Bydd cyfle i ymuno â Chynllun                                           Pensiwn EBC

Lleoliad:          Gweithio o gartref, fodd bynnag, efallai y bydd angen i ddeiliad y swydd weithio o leoliadau eraill o bryd i’w gilydd.

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

 Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

 Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru

ffôn –02920 627465

Dyddiad cau :   4pm, 6ed Hydref 2023 

Henaduriaeth Mid Wales and Border  

Gweithiwr Cenhadol Arloesol 

Mae Henaduriaeth Mid Wales and Border yn dymuno penodi Gweithiwr Cenhadol Arloesol i ddatblygu gweinidogaethau plant ac ieuenctid a darparu ffocws ar gyfer ymestyn allan i gymunedau gwledig a ffermio 

Oriau: 35 awr yr wythnos.  

Cytundeb: 3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf. 

Cyflog: Band 22-26 (£24,727 – £26,950) ar raddfa cyflog EBC.  Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC  

Lleoliad:     Gweithio o gartref ac yn ardal Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod. 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol. 

 Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:- 

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru 

ffôn – 07787 522904/02920 627465 

Dyddiad cau :   29 Medi, 2023 am 4yr hwyr.  

EFENGYLWR 

Henaduriaeth ‘South West Wales’ 

Eglwys Presbyteriadd Tabernacle, Penclawdd 

 Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Efengylwr i ddod i weithio gyda ni a’n harfogi i gyrraedd ein cymuned. 

 Oriau –   35 awr yr wythnos 

Tymor – Un flwyddyn penodol, gyda’r 3 mis cyntaf fel cyfnod prawf.  (Adnewyddadwy trwy gydsyniad a chyllid ariannol yn ei le). 

Cyflog – £24,500 ac opsiwn i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC. 

 Mae’r swydd yn seiliedig ar ddatgeliad DBS boddhaol a dau eirda (yn ddelfrydol dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol). 

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa: 02920 627465.  

Ebost: shanta.rupalia@ebcpcw.org.uk . 

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeiliad y swydd fod yn Gristion ymroddedig. 

Dyddiad cau: 4 yr hwyr, 29 Medi 2023. 

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol