Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
HENADURIAETH MYRDDIN
GOFALAETH CYLCH LLANDEILO A’R ARFORDIR
SWYDD CYNORTHWY-YDD GWEINIDOGAETHOL 

Gwahoddwn rhai â diddordeb mewn hybu gwaith Cristnogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Gynorthwyydd Gweinidogaethol i wasanaethu yng Ngofalaeth Cylch Llandeilo a’r Arfordir.

Oriau:              35 awr yr wythnos

Cytundeb:       3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf

Cyflog:             Graddfa  25-30 (£25,003.87 – £27,634.74) a chyfle i ymuno â

Phensiwn EBC

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol ac Iaith Gymraeg yn berthnasol ar gyfer y swydd hon. 

Dyddiad cau: 16:00 Dydd Gwener 11 o Fehefin ,2021

Cyfweliadau: Rhagwelir y bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Gwener 18fed o Fehefin ,2021 

Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – [email protected],

ffôn – 02920 627 465 gan nodi – ‘Swydd Cynorthwy-ydd Myrddin’

                                                                     

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
HENADURIAETH MORGANNWG-LLUNDAIN   CYLCH LLUNDAIN
Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Gwahoddwn rhai â diddordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Gynorthwyydd Gweinidogaethol i wasanaethu Eglwysi Presbyteraidd Llundain.

I ddechrau:       Medi 2021

Oriau:              35 awr yr wythnos

Cytundeb:       2 flynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf

Cyflog:             Graddfa  23-27  £23,950 – £26,056 a chyfle i ymuno â

Phensiwn EBC

Ychwanegol:    Llety ynglwm â’r swydd a lwfans trefnidiaeth o fewn y ddinas

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae’n bwysig bod  ymgeiswyr yn alluog yn y Gymraeg neu yn ymrwymo i ddysgu’r iaith (llafar ac ysgrifenedig).

Am  fanylion pellach, cysylltwch â Hedd Morgan yn Swyddfa Caerdydd ar 02920 627465,

E: [email protected]

Dyddiad cau: 4yh ar Ddydd Gwener 4ydd o Fehefin 2021

                                                                      

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu [email protected] oni nodir yn wahanol