Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
HENADURIAETH MYRDDIN
GOFALAETH CYLCH LLANDEILO A’R ARFORDIR
SWYDD CYNORTHWY-YDD GWEINIDOGAETHOL 

Gwahoddwn rhai â diddordeb mewn hybu gwaith Cristnogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Gynorthwyydd Gweinidogaethol i wasanaethu yng Ngofalaeth Cylch Llandeilo a’r Arfordir. 

Oriau:              35 awr yr wythnos

Cytundeb:       3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf

Cyflog:             Graddfa  25-30 (£25,003.87 – £27,634.74) a chyfle i ymuno â

                           Phensiwn EBC

 Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

 Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol ac Iaith Gymraeg yn berthnasol ar gyfer y swydd hon. 

 Dyddiad cau: Dydd Gwener 7fed o Fai,2021

Cyfweliadau: Rhagwelir y bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Gwener 14eg Mai,2021

 Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – [email protected],

ffôn – 02920 627 465

gan nodi – ‘Swydd Cynorthwy-ydd Myrddin’

                                      

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu [email protected] oni nodir yn wahanol