Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
GOFALAETH BANGOR A’R CYFFINIAU
GWEITHIWR PLANT, IEUENCTID A THEULUOEDD

Mae Gofalaeth Bresbyteraidd Bangor a’r Cyffiniau yn chwilio am berson egniol a brwdfrydig i weithio yn ei thair eglwys a datblygu’r gwaith ymhellach.

Oriau:              35 awr yr wythnos (neu oriau i’w trafod)
Cytundeb:        3 blynedd yn y man cyntaf gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf
Cyflog:             Graddfa 20-24 (£22,371 – £24,477)  a chyfle i ymuno â phensiwn EBC

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol ac Iaith Gymraeg yn berthnasol ar gyfer y swydd hon. 

Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – Cynthia Owen, [email protected]

ffôn – 01248 364008

Dyddiad cau : Medi 13eg 2021

                                                                     

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
HENADURIAETH MON
Swyddog Teuluol Cristnogol Henaduriaeth Môn.

Mae Henaduriaeth Mon yn chwilio am berson egniol a brwdfrydig i weithio gyda Eglwysi’r henaduriaeth i ddarparu gweinidogaeth i blant, ieuenctid a theuluoedd yr Ynys.

Oriau:              35 awr yr wythnos (neu oriau i’w trafod)
Cytundeb:        3 blynedd yn y man cyntaf gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf
Cyflog:             Graddfa 20-24 (£22,371 – £24,477)  a chyfle i ymuno â phensiwn EBC 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol ac Iaith Gymraeg yn berthnasol ar gyfer y swydd hon. 

Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – Hedd Morgan [email protected]

ffôn – 07815960439

Dyddiad cau : Medi 13eg 2021

                                                                      

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu [email protected] oni nodir yn wahanol