Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

Henaduriaeth ‘South West Wales’

Eglwys Presbyteriadd Tabernacle, Penclawdd

EFENGYLWR

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Efengylwr i ddod i weithio gyda ni a’n harfogi i gyrraedd ein cymuned.

Oriau –   35 awr yr wythnos

Tymor – Un flwyddyn penodol, gyda’r 3 mis cyntaf fel cyfnod prawf.

Adnewyddadwy trwy gydsyniad a chyllid ariannol yn ei le.

Cyflog – £24,500 ac opsiwn i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

 

Mae’r swydd yn seiliedig ar ddatgeliad DBS boddhaol a dau eirda (yn ddelfrydol dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol).

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa: 02920 627465.

Ebost: shanta.rupalia@ebcpcw.org.uk .

 

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeiliad y swydd fod yn Gristion ymroddedig.

Dyddiad cau: 4pm, dydd Mercher, 31ain o Ionawr 2024.

 

 

Henaduriaeth South East Wales

Rheolwr Gweinidogaeth Dillad

Mae Henaduriaeth South East Wales yn dymuno penodi Rheolwr Gweinidogaeth Dillad i reoli staff, partneriaethau a phrosesau Dillad Cymunedol Carmel ac ehangu ei waith i’r holl ardal ddaearyddol a gynrychiolir gan Henaduriaeth South East Wales.

 

Oriau:                 17.5 awr yr wythnos.

Cytundeb:     3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:         22-26 ar raddfa gyflog EBC (£24,727- £26,950 pro rata).

Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad:       Mae’r swydd hon yn gyfuniad o weithio gartre ac o leoliadau eraill ar draws De Ddwyrain Cymru.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

 

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru

ffôn – 07787 522904/02920 627465

Dyddiad cau :   4pm, Dydd Mercher, 31ain o Ionawr, 2024  

Henaduriaeth Mid Wales and Border

 

Gweithiwr Cenhadol Arloesol

Mae Henaduriaeth Mid Wales and Border yn dymuno penodi Gweithiwr Cenhadol Arloesol i ddatblygu gweinidogaethau plant ac ieuenctid a darparu ffocws ar gyfer ymestyn allan i gymunedau gwledig a ffermio

Oriau:                 35 awr yr wythnos.

Cytundeb:     3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:          Band 22-26 (£24,727 – £26,950) ar raddfa cyflog EBC.  Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad:       Gweithio o gartref ac yn ardal Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

 

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru

ffôn – 07787 522904/02920 627465

 Dyddiad cau :   $pm, Dydd Mercher, 31ain o Ionawr, 2024.

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol