Llywydd

Mae Llywydd Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn gyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Gymanfa Gyffredinol. Mae ef neu hi yn dal y swydd am flwyddyn.

Mae’r Llywydd yn aelod o holl Fyrddau y Gymanfa Gyffredinol, felly hefyd y Llywydd Etholedig a’r Llywydd sydd newydd ymadael â’r swydd. Bydd y Llywydd hefyd yn cynrychioli Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru wrth ddelio gyda’r Cyfryngau, mewn digwyddiadau eciwmenaidd cenedlaethol ac ym mhrif lysoedd Eglwysi eraill, yn ogystal â mynychu dathliadau mawr tramor, yn arbennig y rhai a drefnir gan Eglwys Bresbyteraidd yr India. Caiff ei wahodd neu ei gwahodd hefyd i fynychu cyfarfodydd Henaduriaethau a’r Gymdeithasfa, ac i gynrychioli EBC mewn cyfarfodydd megis gwasanaethau sefydlu neu gomisiynu gweithwyr newydd.

Bydd y Llywydd yn draddodiadol yn rhoi araith ymadawol ar ail noson y Gymanfa Gyffredinol a bydd y Llywydd Etholedig wedyn yn dod i’r Gadair. Dewisir y Llywydd Etholedig drwy bleidlais gudd yn ystod y Gymanfa. Bydd pob Talaith o’r Gymdeithasfa yn ei thro yn enwebu tri ymgeisydd.

Nid y Llywydd yw pen Eglwys Bresbyteraidd Cymru: yr Arglwydd Dduw yw pen yr Eglwys, ac felly nid oes gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru berson yn arweinydd ysbrydol iddi.

Ein Llywydd Etholedig 2022-23

Y Llywydd Etholedig am 2022-23 yw Parchedig Nan Wyn Powell-Davies

Cafodd ei geni ym Mhenarlag, Sir y Fflint, o fewn blwyddyn symudodd y teulu i Waunfawr Arfon. Yn 16eg oed, yn aelod yng Nghapel Bethel Waunfawr profodd alwad i’r weinidogaeth a dechreuodd bregethu yn Eglwysi’r Henaduriaeth. Treuliodd flwyddyn ar ddiwedd yr 80au yn gweithio mewn cartref i blant amddifad yn Masiti, Lesotho.

Dychwelodd adref yn 1990 i weithio fel Swyddog  Datblygu Gwaith Ieuenctid yng Ngogledd Cymru, bu yn y swydd am 6 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn teuliodd 4 mis yn gweithio gyda Mudiad Ieuenctid y KTP yn Synod Mizoram Gogledd Ddwyrain yn 1993. Dychwelodd yno yn 1994, 2003, 2010 ac yn ddiweddar yn 2019. Graddiodd mewn Diwinyddiaeth yn y Coleg Diwinyddol Unedig yn Aberystwyth yn 2000, ac fe’i hordeinwyd gyda Huw ei gŵr yn Sasiwn yr Hydref yn Abergele yn yr un flwyddyn.

Galwyd y ddau ohonynt i weinidogaethu ar y cyd yn ardal yr Wyddgrug. Ymgymerodd â swydd Caplan Cymraeg Glannau Mersi yn 2004. Yn ystod y cyfnod hwn bu’n Gaplan Cymraeg yng ngarchar ei mawrhydi Altcourse am 8 mlynedd. Cychwynodd asiantaeth o’r enw BARA a phwyslais ar fugeilio teuluoedd troseddwyr, ac ail sefydlu cyn-droseddwyr yn ôl yn eu cymunedau yng Ngogledd Cymru. Ers 2012 mae’n Gyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau yr enwad. Hi yw cadeirydd presennol Cymorth Cristnogol yng Nghymru, ac mae’n ymddiriedolwr gyda’r mudiad. Mae’n briod gyda Huw, ac mae ganddynt dri o blant sy’n oedolion, Robin, Miriam ac Obed.  

Ein Llywydd Presennol 2021-22

Cafodd y Parchedig Evan Morgan ei eni a’i fagu ar gyrion Gogledd Llundain, yn drydedd genhedlaeth o Gymry Llundain, a’r teulu’n hanu’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei addysg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, ac fe’i magwyd yng nghapel Wood Green, yn Henaduriaeth Llundain.

Ar ôl teimlo’r alwad fe’i cyflwynodd ei hun i’r weinidogaeth pan yn ddeunaw oed. Graddiodd mewn Diwinyddiaeth a dilynodd y cwrs bugeiliol yn Y Coleg Diwinyddol Unedig yn Aberystwyth. Derbyniodd alwad yn 1989 i Henaduriaeth Trefaldwyn Uchaf i fugeilio eglwysi Maengwyn a’r Capel Saesneg ym Machynlleth; Pantperthog, Forge, Derwenlas a Melinbyrhedyn. Yn 1999 derbyniodd alwad i fod yn weinidog ar eglwysi Salem, Treganna a Bethel, Rhiwbeina yng Nghaerdydd lle mae’r pwyslais yn gryf ar estyn allan i’r gymuned ehangach, gan gynnwys gweithio gyda’r digartref a chyda theuluoedd, plant ac ieuenctid. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd cynnydd sylweddol yn aelodaeth yr eglwys wrth iddi groesawu nifer o deuluoedd newydd a ymsefydlodd yn y ddinas.

Bu’n is-gadeirydd Bwrdd y Genhadaeth am gyfnod (cyn yr aildrefnu Cyfundebol). Mae’n aelod o Adran Eglwys a Chymdeithas a bu’n Llywydd y Gymdeithasfa yn y De 2018-19. Mae wrth ei fodd yn darllen, teithio a chymdeithasu. Derbyniodd y gwahoddiad i draddodi’r Ddarlith Davies yn y Gymanfa Gyffredinol llynedd.

Cyn Llywyddion

Parch Marcus Robinson
2019-2021

Parch Brian Matthews
2018-2019

Parch Brian Huw Jones
2017-2018

Yr Athro Gwynfor Jones
2016-2017

Parch Elwyn Richards
2015-2016

Parch Neil Kirkham
2014-2015

Parch Trefor Lewis
2013-2014

Parch Dafydd Andrew Jones
2012-2013

Parch Robert Owen Roberts
2011-2012

Parch Iain Hodgins
2010-2011

Parch Gwenda Richards
2009-2010