Llywydd

Llywydd

Mae Llywydd Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn gyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Gymanfa Gyffredinol. Mae ef neu hi yn dal y swydd am flwyddyn.

Mae’r Llywydd yn aelod o holl Fyrddau y Gymanfa Gyffredinol, felly hefyd y Llywydd Etholedig a’r Llywydd sydd newydd ymadael â’r swydd. Bydd y Llywydd hefyd yn cynrychioli Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru wrth ddelio gyda’r Cyfryngau, mewn digwyddiadau eciwmenaidd cenedlaethol ac ym mhrif lysoedd Eglwysi eraill, yn ogystal â mynychu dathliadau mawr tramor, yn arbennig y rhai a drefnir gan Eglwys Bresbyteraidd yr India. Caiff ei wahodd neu ei gwahodd hefyd i fynychu cyfarfodydd Henaduriaethau a’r Gymdeithasfa, ac i gynrychioli EBC mewn cyfarfodydd megis gwasanaethau sefydlu neu gomisiynu gweithwyr newydd.

Bydd y Llywydd yn draddodiadol yn rhoi araith ymadawol ar ail noson y Gymanfa Gyffredinol a bydd y Llywydd Etholedig wedyn yn dod i’r Gadair. Dewisir y Llywydd Etholedig drwy bleidlais gudd yn ystod y Gymanfa. Bydd pob Talaith o’r Gymdeithasfa yn ei thro yn enwebu tri ymgeisydd.

Nid y Llywydd yw pen Eglwys Bresbyteraidd Cymru: yr Arglwydd Dduw yw pen yr Eglwys, ac felly nid oes gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru berson yn arweinydd ysbrydol iddi.

Ein Llywydd Presenol 2018-19

Y Llywydd etholedig am 2018-19 yw Parchedig Brian Matthews, Wrecsam.

Yn enedigol o Garndiffaith ger Pont-y-pŵl, cafodd ei fagu yn Risca yng ngorllewin Sir Fynwy.

Mynychodd ysgolion iau Tref Risca ac yna ysgolion gramadeg Pontywaun a'r Bontnewydd. Wedi gadael yr ysgol, hyfforddodd fel athro yng Ngholeg Addysg Didsbury ym Manceinion cyn dysgu mewn tair ysgol yn Risca a Chasnewydd. Cafodd ei feithrin yn y ffydd yn Zoar, Risca sydd bellach yn rhan o Bartneriaeth Eciwmenaidd Danygraig. Fe’i dewiswyd a’i ordeinio fel Blaenor yn Henaduriaeth Gwent yn 1974. Gwasanaethodd ar sawl pwyllgor a gweithredu fel ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith am nifer o flynyddoedd ac yna blwyddyn fel Y Llywydd.  Yn 1991, penderfynodd ymgeisio am y Weinidogaeth gan fynychu Coleg Diwinyddol Aberystwyth. Yn 1995 cafodd ei ordeinio ac yna ei sefydlu fel Gweinidog yn Eglwys y Drindod Wrecsam ac yna arhosodd cyn ymddeol yn 2015,  er ei fod yn parhau i wasanaethu Eglwys URC Salisbury Park.

Gweithredodd fel Ysgrifennydd a Llywydd yng Nghymdeithasfa’r Dwyrain, ac erbyn hyn ef yw ysgrifennydd y Pwyllgor Eglwys a Chymdeithas. Bu’n aelod o Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol gan gynrychioli’r enwad am 20 mlynedd, a bu’n weithgar iawn gyda Chytûn Wrecsam a Cytûn Rhanbarthol. Gan fod Wrecsam bellach yn dref gosmopolitan, bu’n weithgar iawn hefyd mewn materion rhyng-ffydd. Mae’n briod gyda Beryl ers 47 o flynyddoedd ac mae ganddynt 4 o blant a 7 o wyrion.

Cyn - Lywydd 2017-18

Y Llywydd presennol am 2017-18 yw Parchedig Brian Huw Jones, Prestatyn.

Yn enedigol o Gaernarfon ac yn mynychu Capel Beulah, ble yr etholwyd ef yn Flaenor yn 1981. Fe’i addysgwyd yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon ac yna yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin. Yn briod gyda Helena a dau o blant.  Athro yn Ysgol Uwchradd Caergybi 1979-1991 ac yna yn Swyddog Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Rheolydd Canolfan Ieuenctid Gristnogol, Coleg y Bala 1991 – 1996. Gweinidog gydag EBC ers 1998, yn weinidog ar 8 o gapeli Gofalaeth Rhuddlan yn Henaduriaeth Dyffryn Clwyd ers 2003.

Cyn Ysgrifennydd a Llywydd  Cymdeithasfa’r Gogledd. Ysgrifennydd Pwyllgor Bywyd a Thystiolaeth Cymdeithasfa’r Gogledd 2013-2019. Cyn Lywydd Cytûn Prestatyn, Corwen, a Diserth a Threlawnyd, Cyn Lywydd Henaduriaethau Dwyrain Meirionnydd a Dyffryn Clwyd. Aelod o Fwrdd y Gymanfa Gyffredinol, Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant a’r Adran Gweinidogaethau. Bu’n Gofnodydd y Gymanfa Gyffredinol ers 2010 a Chofnodydd Bwrdd Adnoddau ac Eiddo ers 2012 ac Ysgrifennydd Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant ers 2015. Wedi bod yn aelod o dri Corff Llywodraethol a Chadeirydd  Llywodraethwyr Ysgol y Llys, Prestatyn ers Medi 2004.  Cadeirydd CYSAG Sir Ddinbych 2007-2009, cynrychiolydd CYSAG Sir Ddinbych ar CYSAGau Cymru ers 2005 ac aelod o Bwyllor Gwaith CYSAGau Cymru 2009 - 2012. Aelod o Glwb Rotari Prestatyn ers 2007. Is Lywydd Cylch Cinio Sir y Fflint 2016-2017. Caplan Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych 2016-2017 a chyn gaplan i bedwar maer diwethaf Cyngor Tref Rhuddlan 2012 – 2016.

Ymysg ei ddiddordebau mae Eisteddfota (aelod o’r Orsedd), cerdded a phȇl-droed (cyn ddyfarnwr).

Wedi mynychu’r Gymanfa Gyffredinol bron yn ddi-dor ers 1991.

Cyn Llywyddion


Yr Athro John Gwynfor Jones
2016-2017


Parch Elwyn Richards
2015-2016


Parch Neil Kirkham
2014-2015


Parch Trefor Lewis
2013-2014


Parch Dafydd Andrew Jones
2012-2013


Parch Robert Owen Roberts
2011-2012


Parch Iain Hodgins
2010-2011


Parch Gwenda Richards
2009-2010