Llywydd

Llywydd

Mae Llywydd Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn gyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Gymanfa Gyffredinol. Mae ef neu hi yn dal y swydd am flwyddyn.

Mae’r Llywydd yn aelod o holl Fyrddau y Gymanfa Gyffredinol, felly hefyd y Llywydd Etholedig a’r Llywydd sydd newydd ymadael â’r swydd. Bydd y Llywydd hefyd yn cynrychioli Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru wrth ddelio gyda’r Cyfryngau, mewn digwyddiadau eciwmenaidd cenedlaethol ac ym mhrif lysoedd Eglwysi eraill, yn ogystal â mynychu dathliadau mawr tramor, yn arbennig y rhai a drefnir gan Eglwys Bresbyteraidd yr India. Caiff ei wahodd neu ei gwahodd hefyd i fynychu cyfarfodydd Henaduriaethau a’r Gymdeithasfa, ac i gynrychioli EBC mewn cyfarfodydd megis gwasanaethau sefydlu neu gomisiynu gweithwyr newydd.

Bydd y Llywydd yn draddodiadol yn rhoi araith ymadawol ar ail noson y Gymanfa Gyffredinol a bydd y Llywydd Etholedig wedyn yn dod i’r Gadair. Dewisir y Llywydd Etholedig drwy bleidlais gudd yn ystod y Gymanfa. Bydd pob Talaith o’r Gymdeithasfa yn ei thro yn enwebu tri ymgeisydd.

Nid y Llywydd yw pen Eglwys Bresbyteraidd Cymru: yr Arglwydd Dduw yw pen yr Eglwys, ac felly nid oes gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru berson yn arweinydd ysbrydol iddi.

Ein Llywydd Etholedig 2020-21

Y Llywydd etholedig am 2020-21 yw Parchedig Evan Morgan, Caerdydd.

Cafodd y Parchedig Evan Morgan ei eni a’i fagu ar gyrion Gogledd Llundain, yn drydedd genhedlaeth o Gymry Llundain, a'r teulu'n hanu'n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei addysg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, ac fe’i magwyd yng nghapel Wood Green, yn Henaduriaeth Llundain.

Ar ôl teimlo’r alwad fe’i cyflwynodd ei hun i’r weinidogaeth pan yn ddeunaw oed. Graddiodd mewn Diwinyddiaeth a dilynodd y cwrs bugeiliol yn Y Coleg Diwinyddol Unedig yn Aberystwyth. Derbyniodd alwad yn 1989 i Henaduriaeth Trefaldwyn Uchaf i fugeilio eglwysi Maengwyn a’r Capel Saesneg ym Machynlleth; Pantperthog, Forge, Derwenlas a Melinbyrhedyn. Yn 1999 derbyniodd alwad i fod yn weinidog ar eglwysi Salem, Treganna a Bethel, Rhiwbeina yng Nghaerdydd lle mae’r pwyslais yn gryf ar estyn allan i’r gymuned ehangach, gan gynnwys gweithio gyda’r digartref a chyda theuluoedd, plant ac ieuenctid. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd cynnydd sylweddol yn aelodaeth yr eglwys wrth iddi groesawu nifer o deuluoedd newydd a ymsefydlodd yn y ddinas.

Bu’n is-gadeirydd Bwrdd y Genhadaeth am gyfnod (cyn yr aildrefnu Cyfundebol). Mae’n aelod o Adran Eglwys a Chymdeithas a bu’n Llywydd y Gymdeithasfa yn y De 2018-19. Mae wrth ei fodd yn darllen, teithio a chymdeithasu. Derbyniodd y gwahoddiad i draddodi’r Ddarlith Davies yn y Gymanfa Gyffredinol llynedd.

Ein Llywydd Presennol 2019-20

Y Llywydd Presennol am 2019-20 yw Parchedig Marcus Wyn Robinson, Caernarfon.

Wedi ei eni a’i fagu yng Nghaernarfon dechreuodd bregethu yn ddeunaw oed. Ar ol graddio mewn Diwinyddiaeth a chwbwlhau y Cwrs Bugeiliol cychwynodd ei weinidogaeth yn Llanberis a Nant Peris, Henaduriaeth Arfon yn 1978. Derbyniodd yr alwad i wasanaethu fel Caplan yn y Llynges Frenhinol yn 1982 a wedi gyrfa amrywiol ar dir a mor ymddeolodd ar droiad y ganrif wedi cyflawni’r swydd o fod yn Ysgrifennydd Caplaniaeth y Llynges.

Dychwelodd i wasanaethu yng Nghymru fel Caplan Diwydiannol Gogledd Ddwyrain Cymru gyda gofal o eglwysi Rhostyllen ac Acrefair yn ardal Wrecsam. Yn 2007 daeth yn ôl llawn cylch i Henaduriaeth Arfon fel gweinidog Bethel, Brynrefail, Caeathro, a Llanrug.

Ers 2010 mae wedi gwasanaethu fel Swyddog Eciwmenaidd Eglwys Bresbyteraidd Cymru a bellach yn Gadeirydd Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru. Ef yw Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd.

Cyn Llywyddion

 


Parch Brian Matthews
2018-2019


Parch Brian Huw Jones
2017-2018

 


Yr Athro John Gwynfor Jones
2016-2017


Parch Elwyn Richards
2015-2016


Parch Neil Kirkham
2014-2015


Parch Trefor Lewis
2013-2014


Parch Dafydd Andrew Jones
2012-2013


Parch Robert Owen Roberts
2011-2012


Parch Iain Hodgins
2010-2011


Parch Gwenda Richards
2009-2010