Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Roedd bod yn Karlsruhe ac yn rhan o Gymanfa Cyngor Eglwysi’r Byd yn fraint ac yn brofiad na fyddai fyth yn ei anghofio – tua pedair mil o bobl o 352 o enwadau Cristnogol o bob cornel o’r byd. Dim un person fel fi yno er bod rhyw bump ohonom yn siarad cymraeg. Dwi ddim yn siwr faint o wledydd gwahanol y cefais y fraint o gyfarfod cynrychiolwyr ohonynt – gormod i’w rhestru!
Cyd-addoli oedd sylfaen y gymanfa – yn y prayer tent – dim waliau! Cawsom gyfle i ganu a chlywed darlleniadau ymhob iaith a sylweddoli nad ydio mor bwysig i ddeall popeth drwy’r amser. Roedd rhyw undod rhyfeddol yn bodoli wrth i ni gydweddio a chanu efo’n gilydd heb ystyried y rhwystrau a’r gwahaniaethau dwl dani mor aml yn eu gosod rhyngom a’n gilydd.
Y prif fater dan sylw yn fy grwp bach i oedd Newid Hinsawdd a chlywsom yn glir iawn gri’r bobl sy’n dioddef yr effeithiau mwyaf eithafol – y bobl dlotaf, wrth gwrs, pobloedd cynhenid sy’n byw’n agos at y tir a’r goedwig ond sy’n gweld cwmniau mawr a phatrymau tywydd anwadal yn bygwth eu diwylliant a’u bywoliaeth wrth i bobl gael eu gorfodi i fudo i’r trefi a’r dinasoedd.
Rhoddwyd cryn sylw i’r rhyfel yn Ewrop hefyd ond nid oedd modd anghofio’r ffaith bod cynifer o’r bobl yno’n dod o wledydd eraill sydd yn neu sydd wedi cael eu rhwygo gan ryfeloedd ac, efallai bod gormod o sylw wedi ei roi ar Wcrain a Rwsia o gofio hynny.
Gallwn fynd ymlaen ac ymlaen ond bydd cyfleon eto – dyma ddau bwynt gweddi i Deulu Trefeca:
Gweddiwch dros bawb fu yn y Gynhadledd – dros eu heglwysi a’u tystiolaeth yn lleol – ond hefyd dros ein tystiolaeth fel un teulu i gariad Crist sy’n symud y byd at gymod ac undod – Undod sy’n her ac yn gwlwm!
Gweddiwch dros bawb sy’n dioddef effeithiau Newid Hinsawdd – gan gofio bob cyfle sydd gennych i ateb y weddi honno wrth siopa, buddsoddi a phob dewis arall a wnewch bob dydd.
Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Ar ran ein Heglwys, estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’r Brenin ac aelodau eraill y Teulu Brenhinol ar farwolaeth ei Mawrhydi Y Frenhines.
Diolchwn i Dduw am ei bywyd, a dreuliwyd mewn gwasanaeth a dyletswydd i genhedloedd gwledydd Prydain. Yr oedd yn bresenoldeb cyson yn ein bywydau, fel yr unig Frenhines y bydd y rhan fwyaf ohonom yn ei chofio.
Cydnabyddwn gyda diolch ei ffydd Gristnogol, oedd yn gonglfaen i’w bywyd a gysegrwyd i wasanaeth.
Fe gofiwn y Brenin a holl aelodau’r teulu Brenhinol yn ein gweddïau, yn eu galar a’u colled, a diolchwn i Dduw am ei hymddiriedaeth yn Iesu Grist ac am ei hymroddiad i’r eglwys.
Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Y Gymanfa Gyffredinol
Hollalluog Dduw, yr hwn sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth, bendithiwn di am dy gariad a’th drugaredd tuag atom.
I Dad y trugareddau i gyd
rhown foliant, holl drigolion byd;
Llu’r nef moliennwch, bawb ar gân,
Y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.
Thomas Ken, 1637-1711 cyf. Howel Harris, 1714-73
Gweddïwn yn arbennig yr wythnos hon dros y Gymanfa Gyffredinol yn Salem, Treganna, Caerdydd. Bendithia y Llywydd, yr Ysgrifennydd Gyffredinol, ein gwesteion, y Swyddogion, staff y Swyddfa, y darlithwyr, y rhai sy’n cymryd yr oedfaon, yr eglwys sy’n ein croesawu, a phawb sy’n rhan o’r Gymanfa. Wrth i ni ddod allan o gysgod y pandemig, diolchwn am y cyfle i gwrdd wyneb a wyneb unwaith eto ac ar yr un pryd am y dechnoleg sy’n galluogi rhai ohonom i barhau i ymuno â’r cyfarfodydd yn rhithiol.
Bydd gyda ni, O Iesu da;
santeiddia ein cymdeithas.
(W. Rhys Nicholas, 1914-96)
Gofynnwn am dy nerth a’th oleuni fel y byddo’r cyfan a drafodwn a’r cyfan a benderfynwn yn gymeradwy ger dy fron ac er lles a gogoniant dy deyrnas.
Diolchwn am dy Eglwys ar hyd a lled y ddaear a gweddïwn y bydd i’w chenhadaeth lwyddo a’i gwaith fynd ar gynnydd.
Cyflwynwn i ti Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac erfyniwn am dy fendith arni, fel y bydd i’w thystiolaeth fod yn effeithiol a’i bywyd yn adlewyrchiad o’th gariad.
Gweddïwn yn enwedig dros y rhai sy’n llesg neu’n wael,
y teuluoedd sydd mewn profedigaeth, a’r aelodau sydd mewn ysbytai a chartrefi. Bugeilia bob aelwyd, a thrwy dy Ysbryd Glân ymestyn y tu hwnt i’n cyrraedd ni i ddwyn cysur a gobaith, ffydd ac adnewyddiad.
Hyn a ofynnwn yn enw ac yn haeddiant
ein Harglwydd, Iesu Grist. Amen.
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Pan orfodwyd adeiladau ein capeli i gau yn ystod y pandemig, ac fel llawer o gynulleidfaoedd eraill, cyfarfu Cylch Llundain ac addoli dros Zoom. Mae yna anfanteision, wrth gwrs, mewn cyfarfod yn rhithiol, ond un o’r manteision enfawr oedd nad oedd daearyddiaeth bellach yn rhwystr i addoli gyda’i gilydd. Roedd hen ffrindiau o Efrog Newydd, Canada, Caerdydd a Thregaron yn ymuno â ni’n gyson. Mae gan gynulleidfaoedd Llundain gysylltiad cryf â Thregaron, gyda llawer o’r ardal, ac mae ganddyn nhw deulu yno o hyd. Bu aelodau gofalaeth Caron yn cymryd rhan yn ein gwasanaethau. Fe wnaethon nhw ymuno â ni hefyd ar gyfer ein cyfarfodydd Cymdeithas, ac fe wnaethon ni ymuno â nhw ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol ‘Y Gang’. Pan gynhaliwyd yr Eisteddfod o’r diwedd yn Nhregaron ar ôl aros 2 flynedd, doedd hi ond yn edrych yn briodol i ni gael aduniad wyneb yn wyneb gyda’n cyd-addolwyr. Prynhawn Iau, cwrddon ni ym mhabell Cytun, a mwynhau’r lletygarwch yno cyn mynd gyda’n gilydd i Soar y Mynydd am wasanaeth Cymun o dan arweiniad y ddau Weinidog, y Parchg Richard Brunt a’r Parchg Carwyn Arthur, gydag aelodau’r ddwy ofalaeth yn cymryd rhan.
Duw Dad, diolchwn iti am bob cyfle i ddod ynghyd â’n cyd-Gristnogion i addoli dy Enw Sanctaidd. Gweddïwn dros ein brodyr a chwiorydd ledled y byd, ac er gwaethaf daearyddiaeth a gwahaniaethau mewn diwylliant, mae gennym Ti yn gyffredin. Anfonaist dy unig Fab i fyw yn ein plith, i farw er mwyn inni fwynhau’r bywyd tragwyddol a baratowyd ar ein cyfer. Anfonaist Ef dros bob un ohonom heb unrhyw ffafr na mantais a diolchwn i Ti ein bod yn rhan o deulu dy Eglwys. Teulu sy’n fwy nag unrhyw adeilad, yn fwy nag unrhyw hil neu wlad, ac er gwaethaf ein holl wahaniaethau, un sydd â Ti yn ben.
Amen
Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Diwrnod sbesial.
Mae’n dymor y gwyliau, ac yn dilyn cyfnod o fethu mynd ymhell i ffwrdd, ac yn sicr dramor, mae’na brysurdeb i’w weld, a phobl yn mynd ar wyliau, ymhell ac agos.
Tybed ymhle yr oeddech chwi ar 24 Mehefin 1995? Roedd Miriam a minnau mewn gwesty yn Aqaba, y tymheredd tu allan yn 44C. Ar y diwrnod hwnnw roedd ffeinal Cwpan Rygbi’r Byd yn cael ei chynnal yn Johannesburg. Ond nid dyna pam yr aethom i Iorddonen. Fel paratoad ar gyfer arwain pererinion o Gymru i Israel a’r Iorddonen yn 1996 cawsom ein tywys o Aman i Aqaba mewn tacsi moethus, yn cael ei yrru gan frawd o’r enw Mohammed. Diwedd y daith oedd Aqaba.
Yn ystod y dyddiau ar y ffordd cawsom ambell i sgws ddiddorol gyda Mohammed. Un gyda’r nos gofynnais iddo sawl diwrnod o wyliau (holidays) a gai mewn blwyddyn. Ei ateb oedd 52. Roedd amcangyfrif ei fod yn cael dros saith wythnos o wyliau yn syndod i mi. Yna eglurodd ei fod yn cael un diwrnod gŵyl bob wythnos; dydd Gwener oedd ei ddiwrnod gŵyl, neu ‘holy day’, sydd wrth gwrs yn rhoi’r gair Saesneg ‘holiday’.
Onid ydym ninnau yn cael 52 niwrnod o wyliau bob blwyddyn? Dyna yw’r Sul onide? Diwrnod i orffwys oddi wrth ofynion dyddiol.
Yn ogystal a chael seibiant o wythnos neu ddwy yn ystod yr haf, mwynhewch y 52 diwrnod arall o wyliau a gewch eleni.
Darllen Ecsodus 20adn 8-11.
Gweddi.
Trown atat ti, O Arglwydd ein Duw, yr hwn a greodd pob peth mewn chwe niwrnod ac a orffwysodd ar y seithfed dydd. Yr wyt yn galw arnom ninnau i gadw un diwrnod yn sbesial, ac ers i Iesu atgyfodi o’r bedd mae dy bobl wedi cadw dydd cyntaf yr wythnos fel y diwrnod sbesial hwnnw. Yn dy ddoethineb rwyt yn galw arnom i orffwyso, fel y gwnes dithau ar y dechrau. Cynorthwya ni i gyfrif ein bendithion un ac un, a rhoi’r clod a’r mawl i ti. Diolch Arglwydd. Amen
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Ar ôl seibiant o 2 flynedd oherwydd y pandemig, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. Daeth degau o filoedd o bobl i Dregaron, ac yn ôl yr arfer, un o bebyll mwyaf yr ŵyl oedd pabell yr Eglwysi Ynghyd (Cytûn). Treuliodd cynrychiolwyr o’r Cyfundeb amser yn y babell yn cyfarfod â hen ffrindiau ac yn gwneud ffrindiau newydd. Gwelwyd y lletygarwch cynnes arferol a geir yn y babell a miloedd o baneidiau o de a phice ar y maen yn cael eu mwynhau dros gymdeithas gynnes a llawen.
Wrth ymyl y babell roedd gardd fyfyriol Cymdeithas y Beibl yn seiliedig ar Salm 23, yr oedd fersiwn ohoni wedi ymddangos yn sioe flodau Chelsea. Gwahoddwyd Eisteddfodwyr i eistedd yn yr ardd a myfyrio ar Salm 23, beth y mae’n ei ddweud wrthym, a sut mae hyn yn gwneud i ni deimlo.
Meddyliwch am bopeth sydd ei angen arnoch, a dychmygwch sut deimlad fyddai cael yr holl anghenion hynny wedi’u diwallu. Dychmygwch ddilyn bugail sy’n gofalu am yr holl anghenion hynny.
Meddyliwch am dywyllwch llwyr, y mae’r hyn rydych chi’n ei ofni fwyaf oddi mewn iddo. Dychmygwch beidio â gorfod ofni dim o hyn oherwydd mae gennym fugail y gallwn ymddiried yn llwyr ynddo.
Meddyliwch am fyw eich bywydau cyfan mewn heddwch perffaith gan wybod bod ei gariad yn mynd o’n blaen.
O Dduw ein Tad.
Yr Arglwydd yw fy Mugail, ni bydd eisiau arnaf. Diolch am yr addewid hyfryd hwn o ddarparu popeth posibl sy’n ofynnol gan y rhai sy’n dy ddilyn.
Diolch am fod yn dywyswr cyson yn ein bywydau, gan ddangos y llwybr gorau i ni i gyd, gan ein sicrhau, os dilynwn y llwybr hwnnw, y bydd yn rhoi’r pethau gorau i ni i gyd.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym mewn gwirionedd wedi bod drwy’r dyffryn tywyll du, lle’r ydym wedi wynebu unigrwydd, anobaith, ofn a bygythiad. Roeddem ar wahân i anwyliaid, yn gyfyngedig yn ein cartrefi, yn methu cwrdd â ffrindiau na theulu. Wynebwyd colledion mawr ar eu pennau eu hunain, heb gefnogaeth ein cymunedau. Diolch am ein harwain trwy’r amseroedd tywyll hyn.
Yr wyt yn paratoi bwrdd ger ein bron, a diolchwn i ti am ddarparu popeth sydd ei angen arnom. Diolchwn i ti am yr holl weithwyr allweddol a roddodd eu hunain mewn perygl i’n cadw ni i gyd yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn. Diolchwn i ti am wyddoniaeth, ac am ddarparu brechlyn fel nad yw effeithiau ofnadwy’r firws mor ddifrifol ac y gallwn fynd yn ôl i’n bywydau.
Diolchwn i ti, wrth ddod allan o’r pandemig, ein bod yn ddiogel gan wybod y bydd dy ddaioni a’th gariad yn ein dilyn holl ddyddiau ein bywydau.
Yn enw Iesu.
Amen
Gallwch ddysgu mwy am yr ardd gan Gymdeithas y Beibl wrth ddilyn y ddolen isod: