Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Roedd bod yn Karlsruhe ac yn rhan o Gymanfa Cyngor Eglwysi’r Byd yn fraint ac yn brofiad na fyddai fyth yn ei anghofio – tua pedair mil o bobl o 352 o enwadau Cristnogol o bob cornel o’r byd. Dim un person fel fi yno er bod rhyw bump ohonom yn siarad...
Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Ar ran ein Heglwys, estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’r Brenin ac aelodau eraill y Teulu Brenhinol ar farwolaeth ei Mawrhydi Y Frenhines. Diolchwn i Dduw am ei bywyd, a dreuliwyd mewn gwasanaeth a dyletswydd i genhedloedd gwledydd Prydain. Yr oedd yn bresenoldeb...
Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Y Gymanfa Gyffredinol Hollalluog Dduw, yr hwn sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth, bendithiwn di am dy gariad a’th drugaredd tuag atom. I Dad y trugareddau i gyd rhown foliant, holl drigolion byd; Llu’r nef moliennwch, bawb ar gân, Y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân....
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Pan orfodwyd adeiladau ein capeli i gau yn ystod y pandemig, ac fel llawer o gynulleidfaoedd eraill, cyfarfu Cylch Llundain ac addoli dros Zoom. Mae yna anfanteision, wrth gwrs, mewn cyfarfod yn rhithiol, ond un o’r manteision enfawr oedd nad oedd daearyddiaeth...
Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Diwrnod sbesial. Mae’n dymor y gwyliau, ac yn dilyn cyfnod o fethu mynd ymhell i ffwrdd, ac yn sicr dramor, mae’na brysurdeb i’w weld, a phobl yn mynd ar wyliau, ymhell ac agos. Tybed ymhle yr oeddech chwi ar 24 Mehefin 1995? Roedd Miriam a minnau mewn gwesty yn...
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Ar ôl seibiant o 2 flynedd oherwydd y pandemig, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. Daeth degau o filoedd o bobl i Dregaron, ac yn ôl yr arfer, un o bebyll mwyaf yr ŵyl oedd pabell yr Eglwysi Ynghyd (Cytûn). Treuliodd cynrychiolwyr...