CYFLEON SWYDDI

Gofalaeth Bangor a’r Cyffiniau

Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yr ofalaeth yn ardal Bangor

 

Swydd Llawn neu Ran amser

 

Mae Gofalaeth Bangor a’r Cyffiniau yn chwilio am Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd i’r ofalaeth i ddatblygu gwaith plant ac ieuenctid yn eglwysi’r ofalaeth ac i gynorthwyo yn y gwaith o ymestyn y dystiolaeth Gristnogol o fewn y cymunedau.

 

Oriau: 35 awr yr wythnos.

Cytundeb: 3 blynedd yn y lle cyntaf gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog: Band 22-26 ar raddfa cyflog EBC neu uwch yn dibynnu ar lefel cymwysterau a phrofiad a bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad: Yn gweithio o swyddfa Berea Newydd, mae’r swydd hon wedi ei lleoli yn ardal Bangor ac yn cynnwys y Felinheli ac Abergwyngregyn.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

 

Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol a’r Iaith Gymraeg yn berthnasol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:- e-bost – swyddfa.office@ebcpcw.cymru 02920627465

 

Dyddiad cau : 12 Gorffennaf, 2024 4 o’r gloch.

Henaduriaeth Conwy Dyfrdwy

Gweithiwr Ymestyn Allan (ar gyfer Gofalaeth Thomas Charles)

 

Mae Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy yn dymuno penodi Gweithiwr Ymestyn Allan (ar gyfer Gofalaeth Thomas Charles (Bala a Phenllyn) i ysgogi cenhadaeth a hyrwyddo’r dystiolaeth Gristnogol yng nghefn gwlad.

 

Oriau: 35 awr yr wythnos.

Cytundeb: 3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog: £31,214 – £33,051, pwynt 31-35 pro rata, graddfa gyflog EBC neu’n

uwch, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad: Byddwch yn gweithio o Eglwys Thomas Charles, Y Bala, fodd bynnag efallai y bydd gofyn i chi weithio o leoliadau eraill o bryd i’w gilydd.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol a Chymraeg yn berthnasol i’r swydd hon.

 

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – swyddfa.office@ebcpcw.cymru

ffôn – 02920 627465

 

Dyddiad cau: 12fed Gorffennaf 2024, 4pm

Bro’r Glannau, Henaduriaeth Dyffryn Clwyd

 

Gweithiwr Cenhadol Cymunedol

 

Mae Gofalaeth Bro’r Glannau yn cynnwys wyth cynulleidfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac un Eglwys Fethodistaidd yn ymestyn o Gaerwys i Betws yn Rhos. Ein bwriad yw estyn allan i’r gymuned leol mewn ffyrdd gwahanol, newydd a chreadigol.  Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gweithgar i fod yn rhan blaenllaw yng ngwaith plant, Ieuenctid a theuluoedd fel Gweithiwr Cenhadol Cymunedol.

 

Oriau:             14 awr yr wythnos.

Cytundeb:    3 blynedd yn y lle cyntaf gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:          Band 22-26 (£25,962 – £28,297) ar raddfa cyflog EBC neu uwch dibynnu ar lefel cymwysterau a phrofiad a bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad:        Byddwch yn gweithio gartref, fodd bynnag, fe all y bydd gofyn i chi weithio o leoliadau eraill o bryd i’w gilydd.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

 

Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol a’r Iaith Gymraeg yn berthnasol ar gyfer y swydd hon. 

Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – swyddfa.office@ebcpcw.cymru

Tel: 02920 627465

 

Dyddiad cau :   12 Gorffennaf 2024, 4 o’r gloch.

Fairwater Presbyterian Church

 

Gweinidog

 

Mae Eglwys Bresbyteraidd y Tyllgoed yn edrych i benodi Gweinidog i gefnogi’r

datblygiad ysbrydol yr henaduriaid, aelodau a chymuned ehangach yr eglwys; i

cefnogi a datblygu allgymorth; cefnogi dyletswyddau gweinidogaethol na allant fod 

ymgymerir gan y blaenoriaid ac i gefnogi gofal bugeiliol o fewn yr eglwys a’r

gymuned ehangach.

 

Oriau: 35 awr yr wythnos.

Cytundeb: 3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog: £31,214 – £33,051, pwynt 31-35, graddfa gyflog EBC neu uwch

yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

   

Bydd cyfle i ymuno â chynllun Pensiwn EBC.

 

Lleoliad: Mae’r swydd hon yn gyfuniad o weithio o adref ac o’r Eglwys, Caerdydd, fodd bynnag o bryd i’w gilydd bydd angen deiliad y swydd i weithio o leoliadau eraill o bryd i’w gilydd.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

 

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

 

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – swyddfa.office@ebcpcw.cymru

Ffôn – 02920 627465

 

Dyddiad cau: 4pm, 20 Medi, 2024.

 

 

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol.