CYFLEON SWYDDI

Henaduriaeth ‘South West Wales’

 

Eglwys Presbyteriadd Tabernacle, Penclawdd 

EFENGYLWR 

 

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Efengylwr i ddod i weithio gyda ni a’n harfogi i gyrraedd ein cymuned. 

Oriau –   35 awr yr wythnos 

Tymor – Un flwyddyn penodol, gyda’r 3 mis cyntaf fel cyfnod prawf. 

        Adnewyddadwy trwy gydsyniad a chyllid ariannol yn ei le. 

Cyflog – £24,500 ac opsiwn i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC. 

 

Mae’r swydd yn seiliedig ar ddatgeliad DBS boddhaol a dau eirda (yn ddelfrydol dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol). 

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa: 02920 627465.  

Ebost: shanta.rupalia@ebcpcw.org.uk

 

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeiliad y swydd fod yn Gristion ymroddedig. 

 

Henaduriaeth ‘South East’

 

Eglwys Bresbyteraidd Tyllgoed (Fairwater)

 

Gweinidog

 

Mae Eglwys Bresbyteraidd y Tyllgoed (Fairwater) am benodi Gweinidog i gefnogi datblygiad ysbrydol y blaenoriaid, yr aelodau a chymuned ehangach yr eglwys; cefnogi a datblygu ymestyn allan; cefnogi dyletswyddau gweinidogaethol na all y blaenoriaid eu cyflawni a chefnogi gofal bugeiliol o fewn yr eglwys a’r gymuned ehangach.

 

Oriau:                 35 awr yr wythnos.

Cytundeb:     3 blynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:         £29,729 – £31,479, pwynt 31-35, Graddfa gyflog EBC neu uwch yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

   

Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

 

Lleoliad:       Mae’r swydd hon yn gyfuniad o weithio o gartref ac o Eglwys y Tyllgoed, Caerdydd, ond yn achlysurol bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio o leoliadau eraill o bryd i’w gilydd.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

 

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru  neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru

Ffôn – 02920 627465

 

Dyddiad Cau:  4 o’r gloch, 31 Mai, 2024.

 

 Henaduriaeth Gogledd Ddwyrain

Galluogwr Cenhadol  (Rhan Amser)

 wedi’i leoli yn Rhosllannerchrugog a’r cyffiniau

Mae Henaduriaeth Gogledd Ddwyrain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn dymuno penodi Galluogwr Cenhadol, gan alluogi cenhadaeth a hyrwyddo’r dystiolaeth Gristnogol yn yr iaith Gymraeg yn bennaf yn Rhosllannerchrugog a’r cyffiniau.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gweithgar i ymuno â gwaith yr Henaduriaeth fel Galluogwr Cenhadol.

 

Oriau:             21 awr yr wythnos.

Cytundeb:    3 blynedd yn y lle cyntaf gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:          Band 22-26 ar raddfa cyflog EBC.  Gall y band gynyddu hyd at 27-31 yn dibynnu ar lefel y cymwysterau a’r profiad a bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Lleoliad:        Lleolir y swydd hon yn ardal Rhosllannerchrugog ac yn gweithio o gartref.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol a Chymraeg yn berthnasol i’r swydd hon.

 

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

e-bost – Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru

ffôn – 07787 522904 / 02920 627465

 

Dyddiad Cau :  31 o Fai, 2024 am 4pm.

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol.