CYFLEON SWYDDI

Henaduriaeth Morgannwg Llundain

 

EGLWYS Y CRWYS, CAERDYDD

Arweinydd i’r Crwys a Swyddog Ymgysylltu, Bugeiliol a Thyfiant

 

Pwrpas a bwriad y swydd arloesol hon yw cynnig arweiniad, perthnasedd a gweledigaeth newydd i fywyd eglwys ddinesig gan esgor ar gyfleoedd newydd o gael perthynas a’r eglwys honno a’r gymdeithas ehangach. Y nôd fydd meithrin y berthynas honno drwy weithio ar lefel cydenwadol a chyda sefydliadau dyngarol ac amgylcheddol eu hanian. Mae gofyn datblygu dulliau o dorri tir newydd er mwyn sicrhau tyfiant yr eglwys o blith yr aelodaeth bresennol ac o blith y rhai nad oes ganddynt brofiad o eglwysi traddodiadol.

 

Oriau:             35 awr yr wythnos.

Cytundeb:    2 flynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:         22-26 (£25,962- £28,297 pro rata) ar raddfa cyflog EBC neu’n uwch, yn

                     dibynnu ar gymwysterau a phrofiad gan gynnwys deilydd ordeinedig i’r

swydd.

Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Lleoliad:       Eglwys y Crwys, Caerdydd a byddwch yn gweithio o adref, fodd bynnag, fe all y bydd gofyn i chi weithio o leoliadau eraill o bryd i’w gilydd.

 

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

Mae Gofyniad Galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

 

Am ragor o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch â:-

E-bost – swyddfa.office@ebcpcw.cymru

Ffôn – 02920 627465

 

Dyddiad Cau:  4pm, 15 Mawrth, 2024.

 

 

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.cymru oni nodir yn wahanol.