Polisi a Gweithdrefnau

Mae’r canllawiau a’r cyngor yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus yn sail i bolisi mabwysiedig Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar gyfer gweithio gyda grwpiau bregus. Mae’n cynnwys canllawiau arfer da ar weithio gyda phlant ac oedolion bregus ac yn amlinellu beth i’w wneud os oes gennych bryder am unigolyn neu sefyllfa.

I weld neu lawrlwytho copi o’r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus 2022 ( gan gynnwys adrannau 1 a 2 wedi’u diweddaru ac atodiadau newydd)  cliciwch ar y llun neu’r ddolen hon  neu ewch yn uniongyrchol i’r adrannau unigol gan ddefnyddio’r dolenni isod

Adran 1: Cyflwyniad a datganiad o fwriad a datganiad polisi’r eglwys unigol (adran newydd)

Adran 2: Recriwtio a dethol mwy diogel (gan gynnwys gwybodaeth gwiriadau DBS a siartiau llif (adran newydd)

Adran 3: Gweithio gyda phlant a phobl ifanc a sut i ymateb i bryderon

Adran 4: Gweithio gydag oedolion bregus a sut i ymateb i bryderon

Adran 5: Gofal Bugeiliol

Adran 6 Atodiadau a gwybodaeth i’ch cefnogi i weithredu’r polisi

Gyda  atodiadau newydd: 1 ,2a ,7 ,8  10)

Adran 7:  Ffurflenni i’ch cefnogi i weithredu’r polisi a gwybodaeth am GDPR

I lawrlwytho datganiad polisi diogelu ar gyfer eich eglwys diynwch y ddolen yma

Dylai’r gweithdrefnau a’r canllawiau fod ar gael i bob gweithiwr, arweinydd ac aelod o fewn yr eglwys.