Eglwysi a Chanolfannau

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru oddeutu 600 o eglwysi ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Mae ein heglwysi yn amrywio o ran rhif aelodaeth, o nifer fach i gannoedd. Caiff yr eglwysi eu harwain gan flaenoriaid, yn cael eu hethol gan y gynulleidfa. Mae gan tua hanner ein heglwysi weinidog sydd, gyda chymorth y blaenoriaid, yn arwain y gwaith o ddarparu gofal bugeiliol ac addoliad. Mae llawer o’r eglwysi yn rhan o ofalaeth leol ac yn rhannu eu gweinidog gydag eglwysi eraill. Lle nad oes gweinidog, bydd y blaenoriaid yn gyfrifol am fywyd ysbrydol yr Eglwys.

Mae mwyafrif eglwysi EBC yng Nghymru, ond mae nifer ohonynt dros y ffin yn Llundain, yng Nghanolbarth Lloegr ac ardal Cilgwri

Mae cwmpas ac ehangder gwaith ein heglwysi yn amrywio’n fawr. Addoliad y Sul yw’r prif ffocws, ond mae mwyafrif helaeth ein heglwysi hefyd yn cynnal cyfarfodydd yn ystod yr wythnos megis cyfarfodydd gweddi neu astudiaethau Beiblaidd a digwyddiadau cymdeithasol. Mae llawer yn weithredol o fewn eu cymunedau, gan gynnig eu cyfleusterau i eraill, a darparu gwasanaethau sy’n amrywio o grwpiau mam a’i phlentyn i fwydo’r digartref a chodi arian.

Dod o hyd i Eglwys

Gallwch chwilio am eglwys yn adran Eglwysi y wefan. Mae oedfaon a gweithgareddau ein heglwysi yn agored i bawb.

Ymuno ag Eglwys

Os ydych am broffesu eich ffydd yn Nuw ac ymrwymo i’r eglwys leol, efallai yr hoffech ystyried dod yn aelod o’r eglwys.

Mae addoli yn rheolaidd a derbyn y Sacramentau yn ganolog i fywyd aelod eglwysig. Mae bod yn aelod o’r Eglwys yn fraint fawr ac felly mae dyletswydd ar yr aelodau i gymryd rhan yn addoliad a gwaith yr Eglwys gan gyfrannu mewn arian, amser a doniau. Dylai’r aelodau geisio gadw at y safonau a welir yn yr Efengyl gan fyw fel tystion ffyddlon i Grist.

Gallwch ddod yn aelod o’ch eglwys leol mewn un o dair ffordd:

  • Pan fo pobl ifanc oddeutu 16 mlwydd oed, bydd y gweinidog neu’r blaenoriaid yn cynnal dosbarthiadau i baratoi’r ieuenctid ar gyfer dod yn aelodau llawn o’r Eglwys. Y gobaith yw y bydd y person ifanc yn gwneud proffes bersonol o ffydd a hynny mewn gwasanaeth arbennig – mewn traddodiadau eglwysig eraill mae hyn yn cael ei alw’n gonffyrmasiwn – ac yna cant eu derbyn yn aelodau llawn. Yn draddodiadol dyma’r adeg y derbynnir y Cymun Sanctaidd am y tro cyntaf.
  • Gall y rhai sy’n symud o un eglwys o fewn EBC i eglwys arall symud eu haelodaeth drwy lythyr trosglwyddo aelodaeth.
  • Dylai eraill, gan gynnwys aelodau o enwadau eraill, drafod dod yn aelodau gyda’r gweinidog neu’r blaenoriaid

Canolfannau

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ddwy ganolfan: Coleg y Bala a Choleg Trefeca. Gall ein canolfannau gynnig man cyfarfod i grwpiau ac unigolion Cristnogol neu seciwlar – os am wybodaeth ewch i’w gwefannau.

Coleg y Bala

Mae Coleg y Bala yn ganolfan ar gyfer plant ac ieuenctid sydd wedi ei lleoli yn y Bala, Gwynedd. Mae Coleg y Bala yn cynnal cyrsiau dydd, penwythnos ac wythnos yn rheolaidd ar gyfer plant ac ieuenctid.

Coleg y Bala

Coleg Trefeca

Mae Coleg Trefeca yn ganolfan hyfforddiant ar gyfer lleygwyr, ac mae wedi ei lleoli ym Mannau Brycheiniog. Mae Coleg Trefeca yn darparu lle ar gyfer cynadleddau a chyrsiau yn rheolaidd ac mae’n le delfrydol os am weddïo, myfyrio, neu ymlacio.

Coleg Trefeca

Clicliwch yma i wylio fideo am Goleg Trefeca gan EBCPCW.