Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
3:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Cynhelir addoliad Cymraeg am 3.00p.m. bob prynhawn Sul (ond nid yn ystod Awst).

Gweinyddir y Cymun unwaith y mis – fel arfer ar y Sul cyntaf.  

Mae’r addoliad o Sul i Sul yn cynnwys cyfnod o fawl a gweddi, a neges ar ffurf pregeth neu gyflwyniad trwy gyfrwng megis powerpoint.  Bydd pregethwyr a gweinidogion o eglwysi eraill yn ymweld yn gyson ag Ebeneser ac felly ceir amrywiaeth o fewn yr oedfaon.

Mae croeso cynnes i bawb ymuno gyda ni, a rhoddir pob help i ddysgwyr sydd am glywed y Gymraeg ac ymarfer eu Cymraeg gyda siaradwyr rhugl.

Byddwn yn ymuno gyda’r gynulleidfa Saesneg am oedfa ddwyieithog adeg y Nadolig, dydd Gwener y Groglith, Y Pasg a’r Diolchgarwch.  Ceir cydaddoli hefyd gydag Eglwys Mynydd Seion.

Mae’n draddodiad ymuno gyda Chymdeithas Gymraeg Casnewydd ar gyfer oedfa o dan arweiniad plant Ysgol  Gymraeg Casnewydd, ac yna mewn Oedfa Garolau ar y Suliau cyn y Nadolig.  Ar y Sul cyntaf o Fawrth, cynhelir oedfa yn Eglwys Gadeiriol Sant Gwynllyw i ddathlu bywyd a gwaith Dewi Sant, a bydd aelodau Ebeneser yn ymuno gyda’r oedfa hon.

Fel rhan o weithgarwch Henaduriaeth Morgannwg Llundain, bydd aelodau Ebeneser yn mynychu dwy Gymanfa Ganu bob blwyddyn.  Mae’r gyntaf fel arfer ar y Sul cyntaf o Dachwedd yng Nghaerdydd ac wedi ei hanelu at yr oedolion, ond ar y trydydd Sul o Fai cynhelir Miri Mawl i blant a theuluoedd yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Mae Miri Mawl yn gyfle i’r rhai iau ganu mawl i Dduw mewn idiom fodern i gyfeiliant gr?p.