Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01766 770745

Nasareth yw’r ‘Fam Eglwys’ ym Mhenrhyndeudraeth, yn dyddio’n ôI i 1777.

Cynhelir oedfaon yn rheolaidd bob Sul, gan gynnwys ysgol Sul y plant a’r oedolion yn y prynhawn. Cynhelir Cymdeithas Lenyddol bob pythefnos rhwng mis Tachwedd a Mawrth. Yn ogystal, mae Cyfarfod Pregethu ar yr ail Sul ym Mehefin, Cyfarfod Gweddi dechrau’r flwyddyn ac oedfaon arbennig adeg Diolchgarwch, Nadolig a’r Pasg.

Cynhelir Oedfa Undebol unwaith y mis yn un o’r tair eglwys yn y Penrhyn yn eu tro. Trefnir Cyfarfod Gweddi Chwiorydd y Byd gyda’r eglwysi eraill yn flynyddol, Gwasanaeth o Fawl ar y Sul cyntaf o Fai a Gwasanaeth Carolau Undebol ar y Nadolig. Mae’r eglwysi’r Penrhyn yn trefnu casgliad Cymorth Cristnogol yn flynyddol.