Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Nerys Griffiths
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Mae Eglwys y Cysegr wedi ei lleoli ym mhentref Bethel, Arfon, ac yn rhan o Ofalaeth Glannau’r Saint, sef eglwysi’r Cysegr, Caeathro a Chapel y Rhos (Llanrug) o dan ofal y gweinidog y Parchedig Nerys Griffiths.

Cynhelir oedfa bob bore Sul am 10yb gydag ysgol Sul i’r plant yn y festri yn dilyn y gwasanaeth dechreuol. Defnyddir yr adeiladau yn rheolaidd i gyfarfodydd Clwb Bro Bethel, Cymdeithas Lenyddol Undebol, Cangen Merched y Wawr, Cylch Ti a Fi a phwyllgorau gwahanol fudiadau yn y pentref.