Cefnogi Cenhadaeth Adref a Thramor

Un agwedd bwysig iawn o’n gwaith yw codi arian tuag at Gasgliad Arbennig y Chwiorydd sy’n gwneud hi’n bosibl i’r Is-bwyllgor gyfrannu’n hael at waith gweithwyr Adran Gweinidogaethau a Phrosiectau gartref a thramor.

Cefnogi Gwaith Cenhadol Adref

‘Gweithiwr Cyswllt’ Undeb Cristnogol

Mae sawl cyfle yn codi i ni gefnogi gwaith Cenhadol adref. Merch ifanc o Bwllheli ydi Elin Bryn Williams. Mae Elin yn treulio 10 mis yn gwirfoddoli ym Mhrifysgol Bangor fel ‘Gweithiwr Cyswllt’ Undeb Cristnogol. Yn ei chylch lythyr am y 5 mis cyntaf mae hi’n rhannu am yr holl gyfleon mae hi wedi derbyn wrth baratoi a gwasanaethu. Nid yn unig yn rhannu’r Efengyl yn uniongyrchol gyda’r myfyrwyr ond hefyd yn cael y cyfle i ddysgu a bwydo ei enaid ei hun. Teithio i Lundain i gynhadledd yr ‘Arts Elective’; treulio amser ym Mryn y Groes, Y Bala; Encil yng nghwmni UC Bangor a chael amser gwerthfawr yn bwydo o Air Duw a hyfforddiant yn Ledbury ac yna aros lawr yn Ledbury wedyn tan y penwythnos i gynnal cynhadledd o’r enw ‘Efengylu Beiblaidd’. Cafodd y fraint o gael helpu gyda UC Cymraeg Aberystwyth ac wythnos o weithgareddau UC Caerdydd sef, ‘Stori Caerdydd’.

Roedd Cadeirlan Bangor yn llawn o fyfyrwyr ar gyfer y gwasanaeth carolau gan glywed pam y daeth mab Duw yn faban i breseb. Ynghanol miri’r Nadolig cafodd Elin ei hysbrydoli i ‘sgwennu ‘Spoken Word’ o’r enw ‘Pwy sy’n dŵad’. Wrth ymgolli ynghanol prysurdeb yr Ŵyl a chanfod ein bod bellach wedi anghofio pam ein bod yn dathlu, mae hi’n ffaith bod ‘Saer y sêr wedi gadael ei le i ddod ni nôl at ei Dad yn y nef.’ Cafodd Elin sawl cyfle yn ystod yr Ŵyl i gyflwyno’r gwaith yma ym Mangor ac mewn Eglwysi lleol.

Cefnogi Gwaith Tramor

Yn ogystal â chefnogi gweithwyr yr Eglwys yn lleol yng Nghymru, cefnogir prosiectau tramor megis prosiectau HIV/AIDS yn Affrica, Malaŵi a Zambia.

Yn ystod 2016-17 roddwyd rhodd tuag at y prosiectau canlynol:

1) Tîm Iechyd Gofal Elfennol Ysbyty Tebellong tuag at waith HIV/TB Lesotho.

Dyma adroddiad byr gan Dr Graham Thomas

Dosbarthwyd y rhodd o dair mil o bunnoedd gan y chwiorydd rhwng ein tri phartner hir dymor. Rwyf wedi derbyn ambell i lun ac adroddiad dros y 6 mis diwethaf. Byddaf yn ceisio gwireddu a datblygu’r gwaith a thystiolaeth bellach pan fyddaf yn ymweld â Lesotho ym Mis Ebrill eleni.

Aeth mil pum cant at yr Eglwys leol “Ha Mapote Full Gospel Church” er mwyn eu prosiectau amaethyddol gyda phlant amddifad. Mae’r eglwys yn codi adeilad fel canolfan i’r gymuned, ac yn gartref i’w gwaith er i’r adeilad eglwys cynt cael ei chwalu oherwydd eira mawr 5 mlynedd yn ôl. Mae’r adeilad yn cael ei godi ar dir wedi prynu y llynedd at ddibenion tyfu bwyd gyda help a thuag at anghenion teuluoedd lleol o blant heb rieni. Mae’r arian wedi helpu gyda chostau adeiladu, prynu hadau, offer ac ambell i ddigwyddiad i’r plant e.e. parti Nadolig.

Aeth mil at y tîm iechyd mynyddig sydd gan Ysbyty Tebellong. Maent yn teithio ar gefn ceffyl o gwmpas y clinigau diarffordd pob mis. Maent yn cynnal addysg iechyd, yn cynnal profion HIV. Mae’r arian wedi prynu dillad ac offer addas ac wedi talu am nyrs TB i ymuno yn y gwaith.

Aeth pum cant at waith yr hosbis ble mae 2 gristion sydd yn weithwyr iechyd pentrefol yn cael eu noddi i ymweld â phobl anabl, oedrannus a sâl yn eu cartrefi. Maent eisiau dechrau busnes bach o foteli dwr o’r ffynnon. Dyma fodd i’r hosbis dod yn hunan cynhaliol maes o law. Byddaf yn ymgynghori pellach gyda nhw wrth ymweld.

2) Cornerstone Uganda

Elusen gofrestredig sy’n ceisio cynorthwyo pobl ifanc yn Uganda. Yn dibynnu ar amgylchiadau’r bobl ifanc, gallant gynnig llety, addysg, sgiliau bywyd a hyfforddiant. Am fwy o wybodaeth ewch at ei wefan neu  anfonwch e-bost.

Mae Sara a Nancy, sylfaenwyr yr elusen yn credu bod Duw yn eu galw i gefnogi mamau sy’n stryglo darparu ar gyfer eu teuluoedd. Un esiampl yw Rittah, sydd wedi edrych ar ôl ei hun a’i mab Michael wedi iddi ddianc o briodas treisiol. Maent yn bwriadu trefnu hyfforddiant ac adnoddau i alluogi’r merched gael incwm, bod yn hunan-gynhaliol a sicrhau addysg i’w plant.

3) Reaching Romania

Dros y dwy flynedd diwethaf mae’r Chwiorydd wedi cefnogi’r 2 elusen yma trwy weddi a gyda grantiau ariannol.

Reaching Romania from EBCPCW on Vimeo.

Lesotho C from EBCPCW on Vimeo.

Elusen gofrestredig sy’n gweithio yn ninas Arad a’r cyffiniau. Mae’nt yn ceisio darparu cefnogaeth gorfforol, emosiynol ac ariannol, ac yn bennaf ysbrydol i rai mewn angen enbyd. Am fwy o wybodaeth ewch at ei wefan yma.

Eleni, mae’r elusen yn gofyn i ni ystyried cefnogi’r prosiect WIDOW’S MITE. Mae’r prosiect hon yn darparu adnoddau sylfaenol i wragedd gweddw – bwyd, tanwydd, moddion ac ymweliadau rheolaidd.  Y bwriad yw helpu 29 gwraig sydd heb gefnogaeth teulu, sy’n methu byw ar eu pensiwn pitw (tua £60 y mis) ac yn wynebu amgylchiadau anodd tu hwnt.