Cyflwyniad

IS-BWYLLGOR Y CHWIORYDD 

Gyda thristwch rydym yn eich hysbysu na fydd DATHLIAD CENHADOL MERCHED Y GOGLEDD A SASIWN CENHADOL CHWIORYDD Y DE yn cael eu cynnal eleni (Mai 2020) gan ddilyn canllawiau EBC parthed y Coronafeirws. Ond yr ydym yn hapus bod trefniadau ar y gweill i ymweld â Chricieth a Pontarddulais mis Mai 2021.

Hoffai’r swyddogion eich annog i barhau i gasglu arian tuag at Gasgliad Cenhadol 2020 ond sylweddolwn bydd hyn yn anodd wrth i’r Capeli gael eu gynghori i beidio cynnal oedfa. Gofynnwn yn garedig i chi anfon y casgliad at eich Trysorydd pan bydd hynny yn hwylus a saff i chi wneud.  Parhawn i gadw chi yn ein gweddïau gan gofio bydd y Bugail Da yn gofalu amdanom i gyd.      

 

Mae Is-bwyllgor y Chwiorydd yn adran weithgar iawn o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae llawer o’r chwiorydd yn gweithio’n ddiwyd iawn o fewn eu heglwysi, dosbarth a Henaduriaeth, yn cyfrannu mewn sawl ffordd at fywyd yr Eglwys.

Ein nod: yw tystiolaethu’n effeithiol a pherthnasol i Iesu Grist yng nghyd-destun y Chwiorydd. Trwy eu harwain a’u cynorthwyo i dyfu yn ei ffydd ac i dystiolaethu a gwasanaethu yn lleol ac i estyn allan yn fyd-eang.

Swyddogion 2019-20

Parch Eirlys Gruffydd-Evans, Yr Wyddgrug – Llywydd
Sarah Morris, Caerdydd – Ysgrifennydd a Chydlynydd Rhaglen Dorcas y De
Carys Davies, Llangefni – Cydlynydd Rhaglen Dorcas y Gogledd
Parch Nan Powell Davies, Yr Wyddgrug – Swyddog Gweinidogaethau
Eirian Roberts, Y Bala – Trefnydd Gwaith y Chwiorydd

DATGANIAD

Llawenhawn yn Rhagluniaeth Duw
ein Tad nefol,
yr Hwn a’n creodd
ac a’n galwodd trwy ei ras.

Down i berthynas fyw â’n Tad nefol
trwy fywyd, marwolaeth
ac atgyfodiad Iesu Grist.

Cyffeswn Iesu Grist