Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Sarah Morris

Gweddi’r Wythnos – Sarah Morris

Gweddïau ar gyfer y rhai sy'n byw gyda dementia - ac i ni i gyd. Salmau 46:10 Dad, helpa y rhai sy'n byw gyda dementia. Arglwydd gallant wynebu llawer o ansicrwydd a heriau. Helpa nhw i aros yn eu hunfan a gwybod mai Ti yw Duw. Nid yw dementia yn tynnu ein hunaniaeth...

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Nefol Dad, erglyw ein gweddiwrth wynebu’r flwyddyn hon,mae’n hamserau yn dy ofal,a’n helyntion ger dy fron;dyro brofihedd dy gariad, doed a ddêl.  Ein Tad, deuwn atat wrth gofio geiriau T. Eurig Davies ar ddechrau Blwyddyn Newydd. Mae 2022 yn ymestyn o’n blaen yn...

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Mae'r llun uchod yn fy atgoffa o Wasanaeth Carolau Nadolig arbennig yn Nhrefeca. 1987 oedd hi, ac roedd y Capel Bach, fel y gwyddom amdani, yn cael ei gwneud allan o'r hen stabl. Roedd bylchau yn parhau i fod ar gyfer y drysau a’r ffenestri, a llawr noeth. Gwahoddodd...

Gweddi’r Wythnos – Anhysbys

Gweddi’r Wythnos – Anhysbys

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad ynghylch y Canolfannau, gweddïwn dros bawb sy'n wynebu ansicrwydd. Rydyn ni'n dod atat ti heddiw ac yn gofyn am ddewrder. Wrth i ni wynebu llawer o bethau anhysbys, mae arnom angen Dy gryfder a'th arweiniad yn fwy na dim. Uwchlaw doethineb y...

Gweddi’r Wythnos – Eric Greene

Gweddi’r Wythnos – Eric Greene

ATGOFION O GOLEG TREFECCA Mae bron i hanner can mlynedd ers fy ymweliad cyntaf â Trefecca. Ym mis Gorffennaf 1973 cynhaliwyd penwythnos o ddathlu mawr yno i nodi dau ganmlwyddiant marwolaeth HOWEL HARRIS. Roedd cannoedd o bobl yno gan gynnwys nifer fawr o bobl ifanc a...

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

“Y bobl a rodiasant mewn tywyllwch, a welsant oleuni mawr” (Eseia 9:2) Arglwydd ein Duw,clodforwn di yr Adfent hwn ar drothwy gŵyl y Nadolig,am dy ddyfod i’n byd yn Iesu Grist,i oleuo ein tywyllwch â’i gariad,a’n galw i gyfiawnder a heddwch.Mawrygwn dy enw am ddod...

Gweddi’r Wythnos – Edwin Hughes

Gweddi’r Wythnos – Edwin Hughes

Emyn 76 Mae Duw yn llond pob lle,     presennol ym mhob man;y nesaf yw efe      o bawb at enaid gwan;Wrth law o hyd i wrando cri;“Nesáu at Dduw sy dda i mi.”  Yr Arglwydd sydd yr uner maint derfysga’r byder anwadalwch dyn     yr un yw ef o hyd;Y graig ni syfl ym...

Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward

Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward

Dydd Llun Oherwydd, i mi, Crist yw byw, ac elw yw marw. Ond os wyf i barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu y caf ffrwyth o'm llafur. Eto, ni wn beth i'w ddewis.  Y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeutu; y mae arnaf awydd ymadael a bod gyda Christ, gan fod hynny'n...

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Y tu ôl i'r mwyar duon hyn, yn y gornel gudd hon o Trefeca, (os ydych chi'n gwybod ble i edrych) mae ffynnon hynafol i'r pentref. Nid yw'n cael ei ddefnyddio mwyach. Mae ffynhonnau hynafol yn nodi llwybrau Pererinion Cymru, o Ffynnon y Santes Non y tu allan i Dyddewi...

Gweddi’r Wythnos – Diane Stirling

Gweddi’r Wythnos – Diane Stirling

Gweddi ar gyfer Uwchgynhadledd COP26. Glasgow 31 Hydref – 12 Tachwedd Annwyl Dduw, ers miloedd o flynyddoedd rydym ni wedi byw yn ôl rhythm y tymhorau. Fel cylch di-ddiwedd maen nhw'n dod o gwmpas bob blwyddyn: Gaeaf, Gwanwyn, Haf, Hydref. Mae ein haddoliad hefyd yn...