Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Elwyn Richards

Gweddi’r Wythnos – Elwyn Richards

A ninnau yn nhymor y Diolchgarwch bu gofal Duw yn thema amlwg yn ein hoedfaon. Atgoffwyd ni mai ein hymateb i’w ofal Ef ddylai fod gofal am y byd ac am ein gilydd. Meddai Benjamin Francis; Gofala Duw a Thad pob dawnyn dyner iawn amdanom:mae'n tai yn llawn o'i roddion...

Gweddi’r Wythnos – Ffiona Liddell

Gweddi’r Wythnos – Ffiona Liddell

Pan fyddwch chi'n pacio ar gyfer pererindod - i Drefeca neu Iona efallai - mae yna bethau a allai fod yn ddefnyddiol: beibl a llyfr nodiadau, rhywbeth i'w ddarllen. Pâr o esgidiau cerdded - a dillad gwrth-ddŵr wrth gwrs; arian i brynu cofroddion o'r siop; ffôn i gadw...

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Ar  yr adeg yma o’r flwyddyn,  rydyn ni’n rhyfeddu, o Arglwydd, at yr holl liwiau a’r prydferchwch o’n cwmpas o ddinas i ddyffryn. Fe welwn wrth ddeffro yn gynnar niwl neu darth ar hyd y caeau ac wedyn fe ddaw’r haul i'w losgi ymaith. Braf cyfarch yr haul yn y bore O...

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Mi rydan ni ynghanol Tymor y Creu o ran gwaith eglwysi Prydain ac Iwerddon – Roedd Sul yr Hinsawdd ar Medi’r 5ed yn fan cychwyn nodedig o berthnasol eleni yn doedd – a’r holl newyddion o bob cornel o’r byd am dannau gwyllt, llifogydd, sychder a chorwyntoedd yn chwalu...

Gweddi’r Wythnos – Marcus Robinson

Gweddi’r Wythnos – Marcus Robinson

Rhyfedd meddwl am y tro cyntaf i mi ymweld â Threfeca pan oedd John a Nerys Tudor yn Wardeniaid a’r safle yn edrych yn dra gwahanol – gyda’r hen gapel enfawr dal ar ei draed. Mae nifer o newidiadau wedi bod ers hynny, a dyna hanes ein Cyfundeb a’n byd yn arbennig wrth...

Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy

Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy

Mae’r ysgolion yn ail agor, a’r tymor coleg yn cychwyn. Mae gwyliau’r haf tu cefn i ni - mae hi’n amser mynd i’r afael a pethe newydd, a rhoi trefn ar waith y tymor. Ein Tad Nefal, gweddiwn yn arbennig y mis yma am y cynllunio a’r cyd-weithio ar gyfer y defnydd o...

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

SIOP ATGYWEIRIO Tybed a ydych chi, fel fi, yn mwynhau gwylio'r rhaglen Repair Shop ar BBC 1 am 8 o’r gloch nos Fercher? Mae llawer o bobl ledled y wlad yn dod a gwrthrychau sydd wedi dadfeilio i'r gweithdy. Gallant fod wedi torri, eu gwisgo allan neu yn methu rhan...

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Ail-adeiladu Dydd Iau 22ain Gorffennaf gwahoddwyd cynrychiolwyr adrannau ein henwad  i Ddiwrnod Ymgynghoriad yn Nhrefeca (neu ar Zoom). Gofynnwyd i ni rannu syniadau a doethineb ar sut all Trefeca wasanaethu ein heglwysi a’n cymunedau yn y dyfodol. Agorwyd yr...

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

"Cofia dy Grëwr tra rwyt yn ifanc, cyn i'r dyddiau anodd gyrraedd a'r blynyddoedd ddod pan fyddi'n dweud, “Dw i'n cael dim pleser ynddyn nhw.” Duw Dad. Y mis hwn rydyn ni'n meddwl yn arbennig am bobl ifanc, yn enwedig y rhai sy'n aros am ganlyniadau arholiadau....

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Ein Tad, deuwn atat ar ddechrau Awst cyfnod dathlu’r Eisteddfod Genedlaethol. Cawn gyfle eto eleni i fwynhau’r Eisteddfod AmGen a doniau creadigol ein cenedl. Doniau gwahanol genhedloedd sydd i’w gweld yn y Gemau Olympaidd yn Siapan. Diolchwn am y dechnoleg sy’n...