Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Roedd bod yn Karlsruhe ac yn rhan o Gymanfa Cyngor Eglwysi'r Byd yn fraint ac yn brofiad na fyddai fyth yn ei anghofio - tua pedair mil o bobl o 352 o enwadau Cristnogol o bob cornel o'r byd. Dim un person fel fi yno er bod rhyw bump ohonom yn siarad cymraeg. Dwi ddim...

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Ar ran ein Heglwys, estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’r Brenin ac aelodau eraill y Teulu Brenhinol ar farwolaeth ei Mawrhydi Y Frenhines. Diolchwn i Dduw am ei bywyd, a dreuliwyd mewn gwasanaeth a dyletswydd i genhedloedd gwledydd Prydain. Yr oedd yn bresenoldeb...

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Y Gymanfa Gyffredinol Hollalluog Dduw, yr hwn sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth, bendithiwn di am dy gariad a’th drugaredd tuag atom. I Dad y trugareddau i gyd rhown foliant, holl drigolion byd; Llu’r nef moliennwch, bawb ar gân, Y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân....

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Pan orfodwyd adeiladau ein capeli i gau yn ystod y pandemig, ac fel llawer o gynulleidfaoedd eraill, cyfarfu Cylch Llundain ac addoli dros Zoom. Mae yna anfanteision, wrth gwrs, mewn cyfarfod yn rhithiol, ond un o’r manteision enfawr oedd nad oedd daearyddiaeth...

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Diwrnod sbesial. Mae’n dymor y gwyliau, ac yn dilyn cyfnod o fethu mynd ymhell i ffwrdd, ac yn sicr dramor, mae’na brysurdeb i’w weld, a phobl yn mynd ar wyliau, ymhell ac agos. Tybed ymhle yr oeddech chwi ar 24 Mehefin 1995? Roedd Miriam a minnau mewn gwesty yn...

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Ar ôl seibiant o 2 flynedd oherwydd y pandemig, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. Daeth degau o filoedd o bobl i Dregaron, ac yn ôl yr arfer, un o bebyll mwyaf yr ŵyl oedd pabell yr Eglwysi Ynghyd (Cytûn). Treuliodd cynrychiolwyr...

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

Rhai dyddiau yn ol cafodd fy chwaer, Eryl, law driniaeth ar ei llygad dde i gael gwared o cataract fydd yn ei galluogi I weld yn gliriach i ddarllen unwaith eto. Gwyrth yn wir. Mae pedwar adroddiad yn yr Efengylau am Iesu, yn ystod ei weinidogaeth, yn adfer eu golwg i...

Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward

Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward

Dyma Salem, Fforest Coalpit, tua phedair milltir i'r gogledd o'r Fenni, yr ochr arall i Ben-y-Fai. Symudais i Fforest pan oeddwn yn ddeg oed a mynychais yr Ysgol Sul a'r Gwasanaethau yno, gan fynychu Whitefield yn y Fenni yn ddiweddarach. Mae gennyf lawer o atgofion...

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Y Sioe Frenhinol Cymru Wrth ichi ddarllen hwn bydd pobl o bob rhan o Gymru, yn ymgynnull yn Llanelwedd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru. Yn eu plith bydd y Parch Brian Reardon, un o Gaplaniaid y Sioe. Dywed “Mae gennym ni’r dasg o oruchwylio neges Crist i’r bobl yn ystod...

Gweddi’r Wythnos – Judy Ford

Gweddi’r Wythnos – Judy Ford

Dewrder i Newid Mae hwn yn gyfnod pryderus o leihad mewn cynulleidfaoedd ac yn gyfnod ansicr i lawer o gapeli ac eglwysi yn y rhan fwyaf o enwadau Cristnogol y Gorllewin. Ond mae'n rhaid i ni gofio nad ni yn unig sy'n gyfrifol am ddyfodol ein ffydd. Mae'n rhaid i ni...