Y Sioe Frenhinol Cymru

Wrth ichi ddarllen hwn bydd pobl o bob rhan o Gymru, yn ymgynnull yn Llanelwedd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru. Yn eu plith bydd y Parch Brian Reardon, un o Gaplaniaid y Sioe. Dywed “Mae gennym ni’r dasg o oruchwylio neges Crist i’r bobl yn ystod pedwar diwrnod y Sioe. Mae dod â thystiolaeth i’r bobl bob amser wedi bod yn fy nghalon ac mae cyfle o’r fath yn bodoli pan fydd 250,000 o bobl yn mynd drwy’r giatiau hynny ddiwedd mis Gorffennaf. Caf fy atgoffa o’r dasg oedd yn aros Titus ar ynys Creta, a theimlaf y gallwn fod yn ddewr wrth ddod â gair Duw at nifer fawr o unigolion mewn amser byr.
Ail-ddarllenwch y 3 pennod fer hynny o Lyfr Titus…
Ychwanegodd Brian “Mae gan y penodau hyn gymaint i’w ddysgu i ni am agwedd pobl tuag at grefydd ac yn bwysicach fyth beth mae Cariad Duw yn ei olygu mewn gwirionedd. Beth oedd Paul yn disgwyl i Titus ei wneud, ac a fyddai’n barod am yr her? Edrychwn at ei eiriau i’n calonogi wrth i ni fynd ati i gyflawni’r dyletswyddau yn ystod y sioe…
1) I alw’r bobl ynghyd a’u hysbysu o’r gwaith ac annog sgwrs ddofn am Grist, profiad ffydd a phryderon
2) Gwerthuso nodweddion y bobl rydyn ni’n siarad â nhw.. dod i adnabod ychydig o’u disgwyliadau a sut bydd Iesu Grist yn gwneud gwahaniaeth yn eu bywydau. Dweud wrthyn nhw sut mae wedi newid eich bywyd.
3) Helpu i oruchwylio’r bobl, gan eu gadael ag anogaeth. Gwneud eich cyswllt â nhw yn rhywbeth y byddant yn ei gofio am y Sioe.
Felly os gwelwch yn dda
– Gweddïwch dros Drefnwyr y Sioe, a phawb sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch pobl, yn enwedig yn y gwres disgwyliedig.
– Gweddïwch dros y gymuned amaethyddol gyfan, a’r rhai sy’n gweithio ynddi. Gweddïwch dros economi wledig ehangach Cymru, am yr heriau ariannol ac amgylcheddol y mae’n eu hwynebu.
– Gweddïwch yn arbennig dros y llu o bobl ifanc sy’n gwersylla yno am yr wythnos gyfan.
– Gweddïwch dros stondinwyr a busnesau o bob rhan o Brydain, sy’n dibynnu ar ddigwyddiadau o’r fath i arddangos eu cynnyrch, a gwneud eu bywoliaeth.
– Ond gweddïwch yn bennaf dros holl dîm y Gaplaniaeth, yn ei waith hanfodol o dystiolaeth.
Ac os ydych chi yno cadwch olwg allan am Brian ac eraill yn eu gwisg oren
arbennig.. a dywedwch ‘Helo!’