ATGOFION O GOLEG TREFECCA

Mae bron i hanner can mlynedd ers fy ymweliad cyntaf â Trefecca. Ym mis Gorffennaf 1973 cynhaliwyd penwythnos o ddathlu mawr yno i nodi dau ganmlwyddiant marwolaeth HOWEL HARRIS. Roedd cannoedd o bobl yno gan gynnwys nifer fawr o bobl ifanc a oedd yn llawn brwdfrydedd dros yr Efengyl gyda’u crysau-t, eu baneri a’u teyrngedau “Iesu Un Ffordd”. Am yr unig dro yn fy mywyd, roeddwn i wir yn teimlo bod adfywiad yn mynd i dorri allan yng Nghymru yn union fel y gwnaeth yn nyddiau Howel Harris! Fe’i galwyd yn “Gwyl y Chwyldro” sy’n awgrymu y rhagwelwyd adfywiad os nad chwyldro . Fe wnaethon ni orymdeithio o’r Coleg i Eglwys Talgarth lle cynhaliwyd gwasanaeth arbennig i nodi’r achlysur, ac yna dychwelyd i Trefecca ac roedd yr awyrgylch yn drydanol. Ein gwesteiwyr ar gyfer y penwythnos oedd y diweddar Barchedig John Tudor a’i wraig Nerys ac fe wnaethant argraff fawr arnaf.

Wardeiniaid diweddarach eraill Trefecca oedd Ronwy Rogers, Tom Wright, Gethin Rhys a’i wraig Fiona a Trefor Lewis, pob un ohonynt dal gyda ni, ond yn anffodus gwnaethom golli’r annwyl Gwilym Ceiriog Evans, dyn â gallu rhagorol i ddod ymlaen yn dda gyda phob oedran a phob math o bobl. Ymwelais â Trefecca yn ystod deiliadaeth pob un o’r bobl hyn, yn aml trwy fynychu penwythnosau Cysylltiadau Trefecca ym mis Chwefror bob blwyddyn.

Ar ôl cwblhau blwyddyn o astudio amser llawn yn Aberystwyth, cefais fy ordeinio ym 1997 a chefais fy mherswadio gan fy ffrind Bryn Williams i gwblhau fy B.D. cwrs rhan-amser ar ôl cychwyn fel gweinidog amser llawn yn Nyffryn Ceiriog. Roedd hon yn dasg galed iawn, felly pryd bynnag y byddai gen i ddau ddiwrnod cyfan yn rhydd o waith bugeiliol, byddwn i’n mynd i Trefecca i barhau gyda’m hastudiaethau heb ymyrraeth a chyda phrydau hyfryd wedi’u gosod ar fy nghyfer gan y staff rhagorol a oedd yn gyfrifol am yr arlwyo yno.

Roedd Glyn Ceiriog yn rhan o Henaduriaeth Wrecsam yn y dyddiau hynny ac ar ddau neu dri achlysur es i â grŵp o bobl hŷn o’r ardal ar fws mini i dreulio ychydig ddyddiau yn Nhrefecca a phan symudais i’r Bala, roeddwn i’n gallu gwneud yr un peth â phobl ifanc a hŷn. Mae’r cyfleusterau a harddwch naturiol yr ardal yn ei gwneud yn lle delfrydol i bobl o bob oed ymlacio a mwynhau cymrodoriaeth Gristnogol.

Yn anffodus, ers i mi ymddeol yn 2013, nid wyf wedi cael llawer o gyfleoedd i ymweld â Trefecca ond edrychaf yn ôl ar lawer o atgofion hapus o’r lle a dymunaf yn dda iddo ar gyfer y dyfodol