Yr wythnos hon cefais drafodaeth ddiddorol gyda fy wyres. Roeddem yn gwylio cyfres deledu ar Netflix a bu’n rhaid i warchodwr ruthro yr un yr oedd yn gofalu amdani i’r ysbyty. Wrth aros i’r rhieni gyrraedd dechreuodd y meddygon drin y plentyn a chyfeirio at y plentyn fel ef. Gwelodd y gwarchodwr y plentyn yn mynd yn bryderus. Roedd y plentyn yma wrth ei fodd yn gwisgo i fyny fel tywysoges a chael ei chyfeirio ati fel hi. Gofynnodd fy wyres ai bachgen neu ferch oedd y plentyn? Cawsom dipyn o drafodaeth am ystyr hynny. Roedd y teulu a’r staff meddygol yn cyfeirio at y plentyn yn y rhaglen deledu fel hi er bod y plentyn yn edrych yn wrywaidd yn gorfforol. Dywedodd fy wyres wrthyf eu bod wedi bod yn trafod rhywbeth tebyg yn y dosbarth. Roedd yn rhaid i ni ddweud wrth ein hathro pa fath berson oedd trydanwr, dywedodd rhai mai merch ydoedd a rhai yn dweud bachgen. Yn y diwedd fe wnaethom gytuno nad oedd o bwys mawr os oeddech yn fachgen neu’n ferch y dylid caniatáu i chi wisgo fel y mynnoch a chael eich adnabod sut bynnag yr hoffech gael eich adnabod.

Mae Mawrth 8fed yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Chwiorydd a’r thema eleni yw                     #Torri’rRhagfarn (#BreakTheBias)

  • Dychmygwch fyd cyfartal o ran rhyw.
  • Byd sy’n rhydd o ragfarn, stereoteipiau ac anffafriaeth
  • Byd sy’n amrywiol, yn deg ac yn gynhwysol.
  • Byd lle mae gwahaniaeth yn cael ei werthfawrogi a’i ddathlu.
  • Gyda’n gilydd gallwn greu cydraddoldeb merched. Gyda’n gilydd gallwn ni i gyd #Torri’rRhagfarn (#BreakTheBias)

Aeth Diwrnod Gweddi Byd y Chwiorydd ar Fawrth 4ydd i’r afael â materion tebyg. Dechreuodd roi llais i fenywod yn yr eglwys, hyd yn oed os mai dim ond un diwrnod y flwyddyn ydoedd. I rai eglwysi mae hynny’n wir o hyd. Mae gwlad wahanol yn cynllunio ac yn paratoi’r gwasanaeth bob blwyddyn. Mae 2022 yn flwyddyn arbennig ar gyfer Diwrnod Gweddi’r Byd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Eleni, fe wnaethom baratoi gwasanaeth Diwrnod Gweddi’r Byd. Mae wedi bod yn heriol ac yn wobrwyol ysgrifennu am y tair gwlad sy’n rhan o’n hardal: ein tirwedd, ein pobl a’n diwylliant i gyd wedi’u llywio gan ein hanes. Dathlwn ein hamrywiaeth a’r cyfraniad a wneir i’n gwledydd gan y grwpiau ac unigolion niferus sydd wedi ymgartrefu yma. Rydyn ni’n defnyddio ein testun Beiblaidd Oherwydd myfi sy’n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer” gan Jeremeia i fyfyrio ar rai o’r materion sy’n ein hwynebu heddiw: tlodi, cam-drin domestig ac anabledd, dod o hyd i obaith mewn sefyllfaoedd anodd ac anogaeth yn y cymorth y gallwn ei roi i’n gilydd.

Yn y gwasanaeth hwn, defnyddiwyd yr ymadrodd “Duw ein Mam a’n Tad” nid i fod yn bryfoclyd ond yn unig i dynnu sylw at ddelweddaeth ehangach Duw ac i geisio cymryd cam bach tuag at ddealltwriaeth o Dduw y tu hwnt i ryw. Am y rheswm hwn hefyd yr osgoir rhagenwau gwrywaidd a benywaidd yn yr holl weddïau.

Defnyddiwch rhestr DRhCh yn erbyn rhagfarn i weddïo am newid. Byddwch yn dawel gerbron Duw a gadewch i’r Ysbryd siarad â chi am y cynlluniau sydd gan Dduw ar eich cyfer. Wrth i mi gwblhau hyn rwy’n ymuno mewn gweddi ar draws y byd dros bobl yr Wcráin, Rwsia a gweddill Ewrop y daw heddwch ac y bydd gobaith Duw ar gyfer y ddynoliaeth yn cael ei gwireddu.