UNDOD

Flynyddoedd yn ôl roeddwn i’n darllen mewn Llawlyfr Gweddi lle’r oedd yn gofyn y cwestiwn, ‘Beth oedd yr anhawster mwyaf oedd yn wynebu’r deuddeg disgybl?’ Wrth fyfyrio ar broblemau lledaenu’r Efengyl mewn byd estron neu lefel yr erledigaeth dan reolaeth Rufeinig, troes y dudalen i ddarganfod yr ateb, ‘Sut i gyd-dynnu â’r un ar ddeg arall.’

Hyd yn oed yn awr yr ydym yn canu yn Saesneg am eglwys, ‘by schisms rent asunder, by heresies distressed..’ Eto gweddïodd Iesu dros ei ddisgyblion, ‘ar iddynt fod yn un, fel y mae ef a’i Dad yn un,’ h.y. un o ran natur, pwrpas, strategaeth , o un meddwl a chalon. Mae’r Beibl yn ymwneud â pherthynas, sut mae Iesu yn gyntaf yn adfer ein perthynas â Duw a sut y dylai hynny ein harwain at feithrin perthynas â’n gilydd. Mae’n rhyfeddol faint o ddarnau o’r Beibl sy’n cynnwys yr ymadrodd ‘eich gilydd’.

 • Carwch eich gilydd
 • Maddau eich gilydd
 • Dygwch feichiau eich gilydd
 • Cysur
 • Gofalwch am
 • Peidiwch â chenfigenu
 • Cyfaddef eich pechodau i
 • Cyfarchwch
 • Gwasanaethwch
 • Ceryddwch, dysgwch, rhybuddiwch
 • Rydym yn aelodau ein gilydd
 • Peidiwch â siarad drwg am
 • Peidiwch â barnu

Ac ati

Rydym ni’n rhannu’r Cymun gyda’n gilydd sy’n ein hatgoffa o’n hangen cyffredin. Rydym ni i gyd wedi pechu ac mae angen gras Duw arnom ni. Mae gostyngeiddrwydd yn allweddol. Ac mae gennym ni bwrpas cyffredin, sef gwneud Crist yn hysbys ac adeiladu ei deyrnas.

Mae undod yn dystiolaeth hollbwysig. Mae cymuned yn un peth y mae’r byd wedi ei fethu’n wael, ac fe ddylai fod yn un peth y gall yr eglwys ei ddysgu a’i ddangos.

Ymgais i fyw oedd cymuned Trefeca, ‘gan ddal pob peth yn gyffredin.’ Fel llawer o rai eraill cyn ac ar ôl, nid oedd yn para, ond mae’n uchelgais fonheddig.

Gweddi

Dad nefol addolwn di, un Duw mewn tri pherson, gan ddangos undod perffaith. Maddau inni pan fo balchder a haerllugrwydd yn peri inni ddiystyru eraill, pan ddown i gredu bod gennym fonopoli ar wirionedd, pan feddyliwn mai ein ffordd ni yw’r unig ffordd. Maddau inni pan fyddwn yn labelu eraill fel rhai gwahanol am ba bynnag reswm ac felly’n gwahanu ein hunain.

Mae’n debyg y byddai’r disgyblion gwreiddiol wedi lladd ei gilydd oni bai am Iesu. Boed iddo ef ein dal gyda’n gilydd yn yr un modd, gan gynnal undod mewn amrywiaeth cenedligrwydd, iaith a diwylliant, doniau a sgiliau.

Boed inni adeiladu ein gilydd yn yr Arglwydd, annog ein gilydd a chreu cymdeithas lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi a’u caru, lle gall pawb gyflawni eu potensial a roddwyd gan Dduw. Boed inni gydweithio i adeiladu dy deyrnas o heddwch a chyfiawnder, gyda chariad o’r galon.

Amen