SIOP ATGYWEIRIO

Tybed a ydych chi, fel fi, yn mwynhau gwylio’r rhaglen Repair Shop ar BBC 1 am 8 o’r gloch nos Fercher?

Mae llawer o bobl ledled y wlad yn dod a gwrthrychau sydd wedi dadfeilio i’r gweithdy. Gallant fod wedi torri, eu gwisgo allan neu yn methu rhan hanfodol ac mae pob un yn cael ei drysori am ei hanes.

Mae’r Siop yn weithdy sy’n rhan o Amgueddfa lle mae arbenigwyr yn yr holl gelfi amrywiol yn gallu adfer ac adnewyddu pob gwrthrych mewn ffordd anhygoel.

Pan fydd y perchnogion yn dychwelyd i gasglu eu trysor, prin y gallant gredu eu llygaid. Maent bob amser yn cael eu goresgyn gan sgil yr artistiaid sydd wedi’i adfer. Mae dagrau yn llifo, rhoddir cofleidiau a diolchgarwch. Dychwelant adref gyda llawenydd

Deuwn fel ‘rydym at ein Harglwydd Iesu Grist gyda’n gwendidau, methianau a’n pechodau, yn y sicrwydd cawn ein croesawu ganddo. Ef yn unig drwy ei gariad mawr a’i faddeuant ar y Groes all ein hadfer a’n hadnewyddu i’n Tad Nefol. Mae Iesu’n fyw heddiw yn Ei fyd, ei Eglwys ac yn ein calonnau ac ni all unrhyw beth byth ein gwahanu oddi wrth Ei gariad. Boed inni roi anrhydedd a bendith iddo a diolch sydd byth yn darfod.

Gweddi o Gymuned Iona:

O Grist, y Prif Saer,
a’n hachubodd ni ar y diwedd drwy bren a hoelion,
gwna’r gorau o’th grefft yng ngweithdy dy fyd,
fel y bydd i ni, a ddaw yn brennau geirwon i’th weithdy,
yma gael ein saernio i brydferthwch cywirach drwy dy law.
Gofynnwn hyn er mwyn dy enw. Amen