Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Nan Powell-Davies

Gweddi’r Wythnos – Nan Powell-Davies

‘Mae cyfiawnder wrth galon yr Efengyl, ac y mae a wnelo cyfiawnder hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol yn ein byd ni hefyd.  Rydym yn cydnabod fod effeithiau dwysaf newid hinsawdd yn effeithio ar wledydd a chymunedau tlotaf ein byd. Drwy sefyll yn erbyn anghyfiawnder...

Gweddi’r Wythnos – Robert Bebb

Gweddi’r Wythnos – Robert Bebb

Lansiodd Treftadaeth Lloegr 'awr o fyfyrio' yn y mynachlogydd dan ei ofal mewn mis o dreial yr hydref hwn a ddaeth i ben yn ddiweddar. Rhwng 22 Medi a 22 Hydref 2021, anogodd yr elusen hanesyddol ymwelwyr i ddiffodd hysbysiadau ar eu ffonau, gorffen eu sgyrsiau a...

Gweddi’r Wythnos – Elwyn Richards

Gweddi’r Wythnos – Elwyn Richards

A ninnau yn nhymor y Diolchgarwch bu gofal Duw yn thema amlwg yn ein hoedfaon. Atgoffwyd ni mai ein hymateb i’w ofal Ef ddylai fod gofal am y byd ac am ein gilydd. Meddai Benjamin Francis; Gofala Duw a Thad pob dawnyn dyner iawn amdanom:mae'n tai yn llawn o'i roddion...

Gweddi’r Wythnos – Ffiona Liddell

Gweddi’r Wythnos – Ffiona Liddell

Pan fyddwch chi'n pacio ar gyfer pererindod - i Drefeca neu Iona efallai - mae yna bethau a allai fod yn ddefnyddiol: beibl a llyfr nodiadau, rhywbeth i'w ddarllen. Pâr o esgidiau cerdded - a dillad gwrth-ddŵr wrth gwrs; arian i brynu cofroddion o'r siop; ffôn i gadw...

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Ar  yr adeg yma o’r flwyddyn,  rydyn ni’n rhyfeddu, o Arglwydd, at yr holl liwiau a’r prydferchwch o’n cwmpas o ddinas i ddyffryn. Fe welwn wrth ddeffro yn gynnar niwl neu darth ar hyd y caeau ac wedyn fe ddaw’r haul i'w losgi ymaith. Braf cyfarch yr haul yn y bore O...

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Mi rydan ni ynghanol Tymor y Creu o ran gwaith eglwysi Prydain ac Iwerddon – Roedd Sul yr Hinsawdd ar Medi’r 5ed yn fan cychwyn nodedig o berthnasol eleni yn doedd – a’r holl newyddion o bob cornel o’r byd am dannau gwyllt, llifogydd, sychder a chorwyntoedd yn chwalu...

Gweddi’r Wythnos – Marcus Robinson

Gweddi’r Wythnos – Marcus Robinson

Rhyfedd meddwl am y tro cyntaf i mi ymweld â Threfeca pan oedd John a Nerys Tudor yn Wardeniaid a’r safle yn edrych yn dra gwahanol – gyda’r hen gapel enfawr dal ar ei draed. Mae nifer o newidiadau wedi bod ers hynny, a dyna hanes ein Cyfundeb a’n byd yn arbennig wrth...

Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy

Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy

Mae’r ysgolion yn ail agor, a’r tymor coleg yn cychwyn. Mae gwyliau’r haf tu cefn i ni - mae hi’n amser mynd i’r afael a pethe newydd, a rhoi trefn ar waith y tymor. Ein Tad Nefal, gweddiwn yn arbennig y mis yma am y cynllunio a’r cyd-weithio ar gyfer y defnydd o...

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

SIOP ATGYWEIRIO Tybed a ydych chi, fel fi, yn mwynhau gwylio'r rhaglen Repair Shop ar BBC 1 am 8 o’r gloch nos Fercher? Mae llawer o bobl ledled y wlad yn dod a gwrthrychau sydd wedi dadfeilio i'r gweithdy. Gallant fod wedi torri, eu gwisgo allan neu yn methu rhan...

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Ail-adeiladu Dydd Iau 22ain Gorffennaf gwahoddwyd cynrychiolwyr adrannau ein henwad  i Ddiwrnod Ymgynghoriad yn Nhrefeca (neu ar Zoom). Gofynnwyd i ni rannu syniadau a doethineb ar sut all Trefeca wasanaethu ein heglwysi a’n cymunedau yn y dyfodol. Agorwyd yr...