Newyddion

Wedi Cymanfa Gyffredinol 2017 penderfynodd Bwrdd y Gymanfa Gyffredinol i rannu swydd yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn ddwy ran. Yr Ysgrifennydd Cyffredinol yw Prif Swyddog y Cyfundeb yn bwrw golwg dros holl weithgarwch yr Eglwys, ond ef hefyd yw’r Cyfarwyddwr Gweinidogaethau sy’n gyfrifol am arwain gweinidogaeth a chenhadaeth yr Eglwys. Dros y pymtheg mis diwethaf y mae’r gwaith corfforaethol a gweinyddol wedi bod yn gyfrifoldeb i’r Parchedig Ifan Roberts, fel Prif Weinyddydd Rhan-amser. Bydd Ifan yn ymadael â’r swydd ddiwedd mis Mawrth ac yr ydym yn diolch iddo am ei wasanaeth ac am hwyluso’r trawsnewid uchod a gosod sylfaen gadarn i’r dyfodol.


Mrs Ffion Williams – Prif Weinyddydd

Mae Ffion eisoes yn gweithio i Eglwys Bresbyteraidd Cymru fel Pennaeth Cefnogaeth Strategol, a hi bellach fydd Prif Weinyddydd y Cyfundeb. Yn wreiddiol yn aelod yng Nghapel Twrgwyn, Bangor, treuliodd amser yn Llundain, gan fynychu ein heglwys yn Ealing, cyn symud i fod yn weithiwr cymunedol inni yn Siloh, Ystrad Mynach. Bydd yn cymryd ei dyletswyddau presennol fel cyfreithiwr gyda hi i’w swydd newydd. Hi fydd yn delio â materion cyfreithiol o ddydd I ddydd, a phan yn briodol yn ceisio cyngor arbenigwyr cyfreithiol mewn gwahanol feysydd. Bydd hefyd yn gweithredu fel Ysgrifennydd Bwrdd y Gymanfa Gyffredinol, ac Ysgrifennydd yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo, a bydd ganddi gyfrifoldeb penodol dros oruchwylio holl agweddau llywodraethu corfforaethol yr Elusen. Bydd hefyd yn goruchwylio gwaith Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol yng Nghaerdydd, ac yn sicrhau fod yr holl staff yn gweithio fel un tîm. Swydd ran-amser yw hon a bydd yn gweithio am ddau ddiwrnod a hanner yr wythnos.


Mrs Joanna Thomas-Wright – Pennaeth Cefnogaeth Strategol

Mae Joanna ar hyn o bryd yn byw yn Llundain ond yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ac yn aelod yng Nghapel Peniel, Foelgastell yng Nghwm Gwendraeth. Mae’r teulu hefyd yn addoli yn ffyddlon yng Nghapel Seion, Ealing Green, lle mae Joanna yn gyfrifol am yr Ysgol Sul. Yn ddiweddar mae Joanna wedi bod yn gweithio i elusennau fel MIND, ac y mae ganddi brofiad health mewn llunio a gweithredu strategaethau i elusennau. Mae hefyd wedi ennill gwobrau am weithio’n wirfoddol i elusennau sy’n cynorthwyo rhai sy’n dioddef ag anableddau. Prif swyddogaeth Joanna fydd cyd-weithio gyda’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Swyddogion, y Bwrdd a’r Adrannau I ddatblygu strategaeth hyfyw ar gyfer Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Hi hefyd fydd yn gyfrifol am weithrediad llyfn ac effeithiol yr holl bwyllgorau, a sicrhau fod y polisïau a’r penderfyniadau yn cael eu gweithredu. Mae’r swydd hon hefyd yn un rhan-amser a bydd Joanna yn gweithio am ddau ddiwrnod a hanner yr wythnos. Yr ydym yn dymuno pob bendith i’r ddwy wrth iddynt ymgymryd â’r swyddi allweddol hyn o fewn Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Brian Matthews, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol
Meirion Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol