Newyddion

Gweddi ar gyfer y Pasg oddi wrth CYNNAL, y gwasanaeth cwnsela sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl glerigion, gweinidogion yr efengyl, gweithwyr Cristnogol, a’u teuluoedd.

Cliciwch yma i lawrlwytho copi PDF o weddi y Pasg

Mae CYNNAL yn delio â phob math o broblemau ac yn cymryd ymagwedd gyfannol sy’n mynd i’r afael â’r rhyngweithio rhwng y meddwl, y corff a’r enaid. Mae’r gwasanaeth yn cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd ac os yw’n briodol, yn cynnig cyfeirio pobl at gyfarwyddyd ysbrydol pellach. Yn fy rôl fel ymgynghorydd cwnsela arbenigol i CYNNAL, rydw i wedi gallu ehangu’r gwasanaeth i ogledd, dwyrain, gorllewin a chanolbarth Cymru a sicrhau bod CYNNAL nawr o fewn cyrraedd pobl ar lefel genedlaethol. Cysylltwch os ydych yn dioddef mewn unrhyw ffordd; mae eich cyfrinachedd wedi’i ddiogelu.

Y Parchedig Denzil Ieuan John, gweinidog wedi ymddeol gydag Undeb Bedyddwyr Cymru a Chadeirydd Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, sydd wedi cyfansoddi’r weddi’r flwyddyn hon. Diolch iddo am y gymwynas hon.

Dymunwn i chi Basg hapus yn llawn gorfoledd a rhyfeddod yn wyneb pob amheuaeth a phob ofn.

Wynford Ellis Owen

(Ymgynghorydd Cwnsela Arbenigol i Cynnal / Specialist Counselling Consultant to Cynnal)