Newyddion

Y Pasg hwn, mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru (EBC) yn ychwanegu ei llais at lawer o leisiau eraill, gan alw am gadoediad parhaol yn Gaza. Credir ers i’r gwrthdaro ddechrau ym mis Hydref 2023, fod mwy na 40,000 o bobl yn Gaza wedi eu lladd, tua 15,000 ohonynt yn blant. 75,000 wedi eu hanafu yn ddifrifol, ac mae 85% o’r 2.3 miliwn o bobl Gaza wedi eu dadleoli. Tybir mae newyn a salwch fydd “prif laddwr” Gaza yn fuan.

Bob wythnos ers mis Hydref 2023, mae gwylnosau wedi ymgasglu ar draws sawl rhan o Gymru, cyfle I gyd-sefyll a codi llais yn erbyn yr anghyfiawnder dybryd. Mae gwylnos wythnosol wedi bod yng Nghaernarfon ac mae’r Parch Anna Jane Evans, gweinidog EBC yn y dref wedi bod yn rhan allweddol.

‘Maen nhw’n anhygoel a dweud y gwir, mae pobl o’r newydd yn dechrau troi fyny. Weithiau da ni’n cael hyd at 70 o bobl, dro arall dim ond llond llaw sy’n dod. Wythnos diwethaf cawsom Rali gan wahodd Raliau eraill ar draws Gogledd Cymru I ymuno efo ni, daeth cannoedd draw. Mae rhywun yn dod o Fangor bob wythnos ar fws. Daw rhai o gefndir ffydd, eraill â chysylltiadau gwleidyddol, ond rhydym yn un yn ein bwriad I  alw am gadoediad ar unwaith a diwedd I’r trais a’r lladd.

‘Mae ein Haelod Cynulliad a chynghorwyr lleol wedi sefyll gyda ni, ond pan fyddwn yn cynnal munud o dawlewch gwelwn fod hyn yn bwerus iawn. Yn y diwedd, nid oes unrhyw eiriau. Mae’r erchyllterau yn erbyn y Palestiniaid mor warthus, aros mewn  distawrwydd yw’r unig ymateb. Pan ddechreuon ni, roedd munud o dawelwch yn ymddangos fel tragwyddoldeb, ond nawr rydyn ni’n sefyll gyda’n gilydd am lawer hirach.

‘Mae’n ymwneud â sefyll dros hawliau Palestiniaid. Pan ddechreuodd y cyfan ym mis Hydref, roeddem yn teimlo anghyfiawnder eu cyflwr ond rwan rydym yn mynnu cadoediad. A da ni’n galw ar lywodraethau’r DU a’r Unol Daleithiau i roi’r gorau i gyflenwi Israel â’r arfau sy’n lladd y Palestiniaid’.

Mae’r Parch Nan Powell Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, hefyd yn rhan o wylnos yn yr Wyddgrug. Meddai: ‘Mae’r anghyfiawnder y mae’r gwragedd a’r plant y neu wynebu yn fy ngwylltio, ac yn torri fy nghalon. Caf fy atgoffa o’r merched yn stori’r Pasg a safodd yn wylo wrth y bedd. Roedden nhw’n galaru am farwolaeth mab a ffrind ac mae miloedd o ferched yn Gaza yn nyfnder anobaith y Pasg hwn. Maen nhw’n dystion i ffyrnigrwydd anghredadwy gan lywodraeth a byddin Israel. Digon yw digon.’

‘Ond mae wylofain y merched yn Gaza yn cael ei adlewyrchu mewn gwrthdaro eraill ledled y byd ac rydyn ni’n sefyll mewn undod â nhw y Pasg hwn.’

Mae Dr Sharon Singsit-Evans yn feddyg GIG sy’n byw yn Birmingham ac yn rhan o grŵp gweddi yr EBC. Daw Sharon o Manipur yng Ngogledd Ddwyrain India, lle mae ei grŵp llwythol wedi cael eu gyrru o’u cartref, tir ac eglwysi mewn gwrthdaro treisgar.

Dywed Sharon: ‘Ddeng mis yn ôl, fe ffrwydrodd trais yn nhalaith Gogledd-Ddwyrain India Manipur. Fy llwyth, Kuki-Zo, cymuned leiafrifol yn y dalaith sydd yn dioddef y trais a’r dadleoli.

‘Fel dilynwyr Crist, sut mae rhywun yn dal gafael ar obaith yng nghanol y sefyllfa dywyll ac anobeithiol hon?

Rwy’n teimlo bod Duw yn fy herio ac yn tawelu fy meddwl i a’m cymuned gyda’i eiriau “Rwyf ar fin gwneud peth newydd; yn awr y mae yn tarddu, onid ydych yn ei ganfod? Gwnaf ffordd yn yr anialwch ac afonydd yn yr anialwch.” (Eseia 43:19).

‘Rydym ar daith sy’n gofyn inni ollwng gafael ar yr hyn sydd wedi bod yn ein dal yn ôl rhag tyfu ynddo. Awn trwy y Diffeithwch ar ein ffordd i adnewyddu ein trigfa yn ei gysegr.

‘Roedd taith Crist i’r Groes yn llawn poen. Ond addewid o fywyd newydd ac atgyfodedig yw’r bedd gwag.

‘Rydym yn  gweddïo y bydd pawb sy’n mynd trwy brofiadau anodd y Pasg hwn, yn profi grym y bywyd sydd yng Nghrist, ac y daw y byd I adnabod ffordd Tangnefedd.

Parch Nan Powell-Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Parch Aneurin Owen, Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru