Newyddion

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Dydd Mercher 12. 06. 24
Newyddion: i’w rhyddhau ar unwaith
Port Talbot: Llofruddio Tref y Dur medd arweinydd eglwys

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn galw ar lywodraeth y Deyrnas Unedig i flaenoriaethu anghenion Port Talbot yn y cyfnod cyn yr etholiad cyffredinol ar 4 Gorffennaf. Mae Tata Steel, perchnogion gwaith dur y dref, eisoes wedi cyhoeddi toriadau o 2,800 o swyddi wrth i’r cwmni newid i ddull cynhyrchu mwy ecogyfeillgar. Mae yna ofnau, fodd bynnag, y bydd y toriadau hyn yn arwain yn y pen draw at gau’r ffatri, gyda chanlyniadau dinistriol i’r dref a’r ardal. Mae un o arweinyddion yr eglwysi lleol yn disgrifio hyn fel llofruddio tref y dur.

Mewn cyfarfod diweddar o Henaduriaeth Morgannwg Llundain, galwodd yr aelodau ar i gynrychiolwyr etholedig yn San Steffan a Bae Caerdydd wneud llawer mwy dros y gweithwyr dur, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.

Dywedodd Margaret Jones, un o drigolion y dref ac aelod o’r Henaduriaeth:

‘Rwyf wedi byw yn y dref hon ar hyd fy oes ac mae’r gwaith dur yn sylfaen i’w bywyd a’i ffyniant. Ers degawdau rydym wedi dioddef llygredd o’r ffatri ar sail cadw swyddi parhaol a chyflogau da. Teimlwn wedi ein siomi’n arw gan Tata a llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru. Gallai’r effaith ar filoedd o weithwyr a’u teuluoedd fod yn ddifaol, a theimlwn y dylid gwneud llawer mwy i arbed swyddi ac achub y dref. Mae Port Talbot yn adnabyddus ledled y byd am ei ddur a dywedir mai dur Prydain yw’r gorau yn y byd. Yn syml, mae hyn yn ymwneud ag arian, ac mae Tata yn chwyddo’i elw drwy ddefnyddio dur israddol o fannau eraill ac anwybyddu’r arbenigedd sydd yma yng Nghymru. Yn ddiweddar darlledodd BBC Cymru gyfres deledu o’r enw Steeltown Murders am lofruddiaethau creulon ym Mhort Talbot yn y 1970au. Rwyf wedi bod yn meddwl am y rhaglen honno ac teimlo bod yr hyn y maent yn ei wneud i Bort Talbot nawr yn lladd bywoliaeth a gobaith pobl. Dyma lofruddio tref y dur.’

Mae Margaret hefyd yn ymwneud â banc bwyd y dref, gwasanaeth gwirfoddol a gefnogir gan wahanol eglwysi Port Talbot. Mae cannoedd o gwsmeriaid yn defnyddio’r gwasanaeth hwn ac mae Margaret wedi sylwi ar gynnydd yn y galw yn y misoedd diwethaf.

‘Pan oeddwn i’n ferch fach, arferai fy nain sôn am ddyddiau’r dirwasgiad mawr, pan oedd tlodi yn rhemp a’r unig ffordd y gallai llawer o bobl gael bwyd oedd drwy ddefnyddio’r ceginau cawl. Roedd hi’n arfer dweud wrtha i, “Margaret, bydd yn ddiolchgar bod y ceginau cawl hyn yn perthyn i’r gorffennol ac na weli di’r dyddiau hynny byth eto.” Mae’n ymddangos i mi nawr mai’r banciau bwyd yw’r ceginau cawl newydd. Mae llawer o bobl sy’n gweithio yn methu fforddio byw ac ni all hyn fod yn iawn mewn cymdeithas lewyrchus fel ein cymdeithas ni.

‘Fel Cristnogion, rydyn ni’n dilyn yn ôl traed Iesu a ddysgodd ni i garu ein gilydd yn ymarferol ac a roddodd i ni weledigaeth ar gyfer cymdeithas lle mae pawb yn gyfartal. Rydyn ni’n chwarae ein rhan ond mae hefyd angen i’r llywodraeth a diwydiant roi eu diddordebau eu hunain o’r neilltu a meddwl am anghenion y dref hon.’

Mae nifer o Gristnogion o Bort Talbot, gan gynnwys Margaret Jones, yn cael eu cyf-weld ar y fideo newydd hwn gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru: https://www.youtube.com/watch?v=2JlOr8Qmtqs

Diwedd

Am gyfweliadau cysylltwch a Gethin Russell-Jones, Swyddog y Wasg, 07378 309268