Newyddion

Diolch yn fawr gan #TeamBev

Ar ddydd Sadwrn, Ebrill 6ed, daeth 6 aelod o staff o’r Swyddfa Ganolog ynghyd ag 20 aelod arall o deulu a ffrindiau Neil Poulton at ei gilydd i redeg Ras Invncbl yng Nghastell Fonmon, Bro Morgannwg. Roedd y ras i rhedeg 10km gyda dros 30 o rwystrau trwy gaeau ac afonydd a llawer iawn o fwd! Rydym yn falch o adrodd ein bod i gyd wedi cwblhau’r her gyda gwên ar ein hwynebau mwdlyd a dim anafiadau!

Hoffem ddiolch i chi i gyd am eich rhoddion hael iawn tuag at Ovarian Cancer Action, yr elusen roeddem yn codi arian iddi er cof am Bev, diweddar wraig Neil. Mae eich haelioni wedi bod yn wirioneddol aruthrol ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwyd. Rydym yn amcangyfrif bod y cyfanswm a godwyd hyd yma oddeutu £4,000!

Os hoffech chi wneud cyfraniad, nid yw’n rhy hwyr, gallwch wneud hynny ar-lein neu drwy anfon siec i’r Swyddfa Ganolog yng Nghaerdydd yn daladwy i Eglwys Bresbyteraidd Cymru #TeamBev.