Newyddion

Beth i’w wneud nawr?” – adlewyrchiadau o fy meddyliau dyddiol 142 o Covid 19.

Rwy’n credu fy mod yn cynllunio ar gyfer y Pasg a’r Wythnos Sanctaidd pan glywais y gair ‘cloi i lawr’ gyntaf ac ni allwn ddeall yn iawn beth oedd hyn yn mynd i olygu ar y pryd. Symudiad cyfyngedig, aros gartref, beth am ddydd Sul nesaf, a allai fod yn rhaid ei ganslo? Dyma’r cwestiynau a ofynnais i mi fy hun pan ddeallwyd realiti’r cloi lawr hwn yn llawn. Roedd y weinidogaeth yn mynd i fod yn wahanol a dweud y lleiaf, ond rhaid bod ffordd y gallaf gadw mewn cysylltiad â ‘fy mhobl’ ac eraill wrth i effaith y cloi lawr Covid hwn ddod i rym. Dyma oedd fy ystyriaeth gyntaf gan fod mis Mawrth yn dirwyn i ben, ac roedd cyfathrebu ag eraill yn peri mwy nag ychydig o broblemau.

Y mae’r rhan fwyaf o fy ofalaeth yn hyn y byddai llawer yn ei ddisgrifio fel ‘gwledig iawn’, nid yn unig hynny ond nid oedd y mwyafrif o’r aelodau hŷn wedi meistroli’r defnydd o ffôn smart, yn bennaf oherwydd bod eu darpariaethau WIFI yn gyfyngedig neu mewn rhai achosion ddim yn bodoli. Sut oeddwn i i gadw mewn cysylltiad â’r rhai a oedd yn gorfod ymdopi ag ofnau Covid 19 a sut y buaswn yn eu sicrhau o gariad Crist yng nghanol argyfwng o’r fath?

Ar ôl diolch am Swyddfa’r Post a’r post dyddiol hyd yn oed i ffermydd sy’n gor-redeg yn Sir Faesyfed, roeddwn i angen rhywbeth mwy i lenwi fy nyddiau ac roedd gen i deimlad bod yn rhaid i mi gyrraedd mwy na dim ond y rhai sy’n agos wrth law gan fod pawb o’m cwmpas yn dod yn ofnus. Yna, ar 23 Mawrth 2020, penderfynais ddarparu “meddyliau” dyddiol i’r holl gysylltiadau e-bost a gefais ac y byddai’r cyfryngu hyn yn cymryd fformat penodol; meddwl cyfoes yn gysylltiedig â Covid 19 a chysylltiad Beiblaidd, llun priodol o lyfrgell ffotograffau fy iPhone a gweddi fer i ddiolch i Dduw am bob dydd wrth i’r Coronafirws barhau i ddominyddu ein meddyliau ac wrth i bob diwrnod barhau i ddod â newyddion pryderus ynghylch beth oedd yn digwydd yn y byd. Doedd gen i ddim syniad ar y pryd pa mor hir roeddwn i’n bwriadu parhau â’r nodiadau dyddiol hyn na sut y byddwn i’n gallu dod o hyd i bethau digonol a phriodol i’w dweud. Nid oedd y rhan hon o’r cynllunio erioed ar ei uchaf yn fy meddwl.

Felly, ar 23 Mawrth ymddangosodd y ‘blog’ cyntaf, ac fe’i hanfonwyd ymlaen at dros 65 o dderbynwyr o bob ochr i’r rhaniad enwadol. Byddai rhai yn cael eu hanfon ymlaen at eraill nad oeddwn i’n eu hadnabod. Fe wnes i hyd yn oed eu hanfon at Gaplan Archesgob Cymru. Daeth hyn yn amlwg pan ddechreuais dderbyn ymatebion o Seland Newydd, Awstralia, De Dyfnaint a’r Alban ar wahân i Gymru a Lloegr lle anfonwyd yr e-byst gwreiddiol.

Daeth y ‘meddwl dyddiol’ cyntaf heb unrhyw gysylltiad darluniadol â’r hyn a oedd yn cael ei gynnig, ond yn ddiweddarach roedd yn ymddangos yn fwy boddhaus atodi lle neu sefyllfa a oedd yn gysylltiedig â’r meddwl a rhoi golwg ar y wlad, yr eglwys neu’r atgof Beiblaidd o gariad Iesu i’n cefnogi ni yn ystod y dyddiau anodd hyn a oedd yn brofiad i bawb.

Alpha Presbyterian Church Builth Wells

Wrth i’r dyddiau barhau heb lawer o newid daeth yn amlwg bod fy ‘meddyliau’ yn mynd i gymryd mwy o amser i baratoi, deuthum yn ymwybodol o gyfleoedd ffotograffig a gyflwynodd eu hunain yn ystod pob diwrnod a chaniatáu imi ddatblygu arlwy bob dydd weithiau yn y bore neu’n gynnar prynhawn. Daeth hyn yn drefn arferol. Roedd yn gofyn am agwedd ddefosiynol arbennig ar bob dydd. Deuthum yn ymwybodol o’r cyfrifoldeb ohono oherwydd erbyn hyn roeddwn yn derbyn ymatebion gan bobl ehangach i ffwrdd, roedd lleoedd ac roedd pobl yn cysylltu yn gofyn am luniau o’r eglwysi, afonydd a thirwedd fy offrymau a manylion y straeon a adroddais.

Roedd yn fraint cael rhannu meddyliau a nodiadau gyda fy nghynulleidfa leol ac aelodau eglwysi lleol eraill a fyddai’n dod ataf a gwneud sylwadau ar y stryd fawr gyda mwgwd neu fisor wyneb llawn. Mae wedi bod yn siwrnai ddiddorol a fu’n rhaid dod i ben pan ddaeth y cyfle i ailagor yr eglwysi eto. Roeddwn i’n meddwl, oherwydd materion oedran ac iechyd, na fyddai llawer o fy eglwysi yn ystyried gweithred o’r fath, ond pa mor anghywir y gall gweinidog fod!

Daeth y cais cyntaf gan eglwys ddwfn yng nghefn gwlad Sir Faesyfed gyda ychydig o aelodau oedrannus. Dangosodd brwdfrydedd yr unigolion selog hyn eu ffydd a’u hymrwymiad i’r Arglwydd Iesu Grist. Ar ôl ymweld â’r eglwys, ei ‘haddurno’ yn ôl cyfarwyddiadau Eglwys Bresbyteraidd Cymru, gosod dyddiad ar gyfer diwedd mis Medi pan fyddem yn dod at ein gilydd eto i addoli’r Arglwydd.

Coleg Trefeca the home of Howell Harris now the Connexion’s training centre

Ar ôl derbyn ymrwymiad gan un, nid oedd yn hir cyn i ail eglwys wneud yr un cais, eto o ddyfnderoedd cefn gwlad felly rhoddwyd trefniadau ar waith i ailagor o fewn pythefnos. Yr aelod hynaf a fynychodd y gwasanaeth ailagor oedd 98. Daeth gyda’i mab a synnu pawb ohonom!

Dros yr 28 wythnos diwethaf, rwyf wedi astudio’r Beibl o lawer o wahanol agweddau sy’n gysylltiedig â byw o dan amodau anodd ac wedi gwerthfawrogi’n llawnach drafferthion llawer o gymeriadau Beiblaidd o ganlyniad i’r problemau dybryd y mae’r pandemig hwn wedi’u dwyn i’n tir.

Mae darganfod yr ofnau sy’n mynd i mewn i galonnau a meddyliau pobl oherwydd y cyflwr hwn, i mi wedi dod â gwahanol sefyllfaoedd i’r amlwg. Mae pobl nad ydynt yn addoli neu’n perthyn i unrhyw eglwys wedi gofyn cwestiynau i mi ar y stryd. Maent wedi cwestiynu’r amodau sy’n gysylltiedig ag angladdau a’r cyfyngiadau sy’n bodoli, ac wedi siarad am farwolaeth a galar na fyddai pobl o’r fath sy’n fy adnabod yn dda wedi ei wneud oni bai bod y pandemig hwn wedi digwydd. Yr wythnos diwethaf daeth dyn a gollodd ei wraig yn ddiweddar trwy gancr o hyd i lythyr yn ei gartref yr oedd ei annwyl wraig wedi ei adael mewn drôr iddo ei ddarganfod ar ôl iddi farw, yn gofyn y dylwn i ei chladdu ar ddiwedd ei hoes. Dim ond yn ddiweddar, wythnosau ar ôl iddi farw y darganfuwyd y llythyr hwn ac yn ei ddagrau, roedd wedi cyflwyno ei hun wrth fy nrws. Efallai y bydd yr Arglwydd yn mynd i mewn i’w fywyd a bydd ei ffydd yn cael ei ailgynnau ynddo. Rwyf yn aros am ddatblygiadau yn yr wythnosau i ddod ac yn gweddïo dros y dyn hwn a’i broblemau.

Un o siomedigaethau mawr y cloi lawr a chau ysgolion yw atal rhaglenni ‘Agor y Llyfr’ gyda’n hysgolion lleol. Yn ddiweddar, cyn i’r sefyllfa bresennol ddechrau, bu cyfarfod o’r rhai sy’n rhedeg rhaglenni AyLl yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu. Roedd yn ddiwrnod ysbrydoledig iawn a chawsom y fraint o gwrdd â Bob Hartman, awdur straeon y plant a ddefnyddir yn y cyflwyniadau. Rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd o gael y rhaglenni hyn yn ôl ar y trywydd iawn unwaith y bydd yr ysgolion yn ymgartrefu yn y cyfundrefnau newydd ac y gallwn ddod o hyd i le yn y diwrnod ysgol eto.

Y bobl ifanc hyn yw dyfodol yr eglwys a dylai’r angen hanfodol i ddod â’r Beibl a’i ddysgeidiaeth i’w bywydau fod yn genhadaeth inni wrth inni barhau i fonitro amserlenni’r ysgolion a bod yn barod i drefnu ein hunain ar fyr rybudd pan fydd yr amser yn dod i ni ddychwelyd.

Wrth i’r dyddiau barhau yn y modd gwahanol hwn ac wrth i addoliad eglwysig newid diolch i’r ddewiniaeth electronig a gynigir ac addoliad boreol gael ei gyflwyno trwy “Zoom” neu U Tube a Facebook, gallwn fod yn ddiolchgar i Dduw am y ffyrdd y mae’r eglwys yn ymateb yn gadarnhaol dull waeth beth yw’r argyfyngau neu gyfyngiadau a ddaw yn ei ffordd.

Dyma fu’r patrwm diolch byth dros y canrifoedd.

Pan fydd yr eglwys mewn cyflwr cyfnewidiol mae’n ymddangos bod rhywun neu rywbeth yn bwrw ymlaen â hi. O Whittenburg i Genefa, Wesley i Whitfield, Harris a Rowlands, mae Trefeca i’r Bala i gyd wedi cael eu rhan i’w chwarae wrth gynnal tystiolaeth Iesu Grist. A bydd yn parhau nes i’r Arglwydd benderfynu rolio sgrôl hanes dynol i fyny. Mae’r Meddyliau Dyddiol hyn wedi rhoi cryfder ychwanegol i mi dros 142 diwrnod, hyderaf ei fod wedi helpu eraill hefyd.

Brian Reardon