CYSYLLTU

Sefydlwyd y Panel Diogelu Cydenwadol yn 2001 gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru a ddaeth yn gwmni cyfyngedig drwy warant ddim er elw yn 2009. Mae’r Panel yn cefnogi a chynghori eglwysi o fewn Eglwys Bresbyteraidd Cymru mewn arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant, phobl ifanc ac oedolion bregus. Gwneir hyn drwy gwaith polisi, hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth, gwaith achos a gwiriadu DBS.

Mae’r Panel yn gorff cofrestredig Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) sy’n gyfrifol am brosesu’r gwiriadau DBS ar gyfer Eglwys Bresbyteraidd Cymru o’r swyddfa yn Ninbych. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu ffurflenni.

Cysylltwch â swyddfa Panel neu ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth am bob agwedd o ddiogelu o fewn yr eglwys ac i drefnu sesiynau hyfforddiant.

Panel Diogelu Cydenwadol
Unit 1 Vale Parc, Ystâd Ddiwydiannol Colomendy
Dinbych LL16 5TA
Ffôn: 01745 817584

post@panel.cymru

https://panel.cymru

Sut i ymateb os oes gennych bryderon am unigolyn neu sefyllfa

Os ydych yn pryderi bod rhywun wedi cael ei gam drin neu os gweir honiadau uniongyrchol cysylltwch â Julie Edwards, Swyddog Diogelu.

01745 817584 / 07957510346  julie@panel.cymru

Mewn argyfwng cysylltwch â heddlu, ambiwlans neu wasanaethau cymdeithasol ar unwaith. Ceir mwy o wybodaeth ar wefan y Panel neu yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus

PEIDIWCH BYTH a DIYSTYRU UNRHYW GONSYRN – Os nid ydych yn siŵr gofynnwch am gyngor.