Plant a Ieuenctid

Mae’r Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid yn ymrwymo i ddysgu, yn gywir a chreadigol, ein plant, pobl ifanc, ieuenctid hŷn a’n teuluoedd, beth yw cynnwys a pherthnasedd y Beibl. Anogir hwy i gymhwyso’r ddysgeidiaeth i’w bywyd personol er mwyn bod yn ddisgyblion ffyddlon i Iesu Grist ac yn ddinasyddion cywir.’ 

‘Rydym yn eu hannog i ystyried eu perthynas gyda’r Iesu ac i ddarganfod y doniau a roddwyd iddynt gan Dduw. Gofynnwn iddynt hefyd i feddwl pa ran sydd ganddynt hwy i’w gynnig i’r eglwys leol. Gobeithiwn fagu a hyfforddi arweinwyr newydd i’r Gymru gyfoes!

Mae ein Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid am gefnogi y rhai sy’n arwain plant, pobl ifanc, ieuenctid hŷn a theuluoedd ar lawr gwlad drwy wrando, annog a chalonogi, hyfforddi, paratoi a chynghori ar adnoddau addas i’w gwaith.

Gwaith Plant

Y mae clybiau plant Cristnogol sy’n cyfarfod yn syth ar ôl ysgol neu hwyr y prynhawn yn boblogaidd iawn mewn sawl ardal yng Nghymru. Gallwn gynorthwyo’r eglwys leol i sefydlu a chynnal Clybiau Plant Cristnogol a chynnig cyngor i athrawon Ysgolion Sul.

 

Gwaith Ieuenctid

Y mae parhad yn bwysig iawn mewn gwaith plant ac ieuenctid! Dylai’r eglwys ddarparu clwb i’r plant sy’n rhy hen i fynychu’r clwb plant. Gallwn gynghori’r eglwys ar sut i sefydlu a chynnal Clybiau Ieuenctid Cristnogol.

Gwaith Ieuenctid Hŷn

Y gwaith ymhlith yr ieuenctid hŷn yw ceisio eu casglu ynghyd i’w hyfforddi a’u hannog i wasanaethu yn y Gymru gyfoes drwy eu heglwysi lleol. Gwneir hyn drwy Souled Out

 

Gwaith Ysgolion

Gallwn gynorthwyo’r eglwys leol i sefydlu perthynas gyda’r ysgol leol. Gall ein gweithwyr ysgolion:

  • roi cyngor ar sut i gychwyn grwp Agor y Llyfr.

  • roi cyngor ar sut gall aelodau’r eglwys gynorthwyo’n ymarferol yn yr ysgol leol.

Clicliwch isod i ddarllen dogfen ‘Cysylltu Eglwysi ag Ysgolion – profiadau aelodau’, Vaughan Salisbury, Swyddog Addysg EBC (Tachwedd 2023)

Gwaith Teulu

Gallwn gynorthwyo’r eglwys leol yn ei gwaith ymhlith teuluoedd eu bro. Dylai adeiladu perthynas gyda theuluoedd fod yn un o brif amcanion yr eglwys leol.

Myfyrwyr Blwyddyn Gap

Cynigir cyfle i ddau berson ifanc dreulio blwyddyn yng Ngholeg y Bala. Mae’r FLWYDDYN GAP yn gwrs ymarferol mewn meithrin disgyblion sy’n para blwyddyn (Medi-Awst) ac wedi ei leoli yng Ngholeg y Bala, Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Amcanion y FLWYDDYN GAP yw:

  • annog datblygiad personol ac ysbrydol

  • ymdrechu tuag at fod â chymeriad cynyddol Grist-debyg

  • cynorthwyo pob myfyriwr i adnabod ei ddoniau a’i botensial

  • datblygu sgiliau arwain, cyfathrebu ac adeiladu tîm effeithiol

  • cynorthwyo a galluogi pob myfyriwr i ddirnad sut gyfraniad y gall ei wneud i’r Eglwys.

DYDDIAD CAU Y FLWYDDYN GAP AM 2024 YW’R 23AIN O CHWEFROR, 2024.

 

Coleg y Bala

Mae Canolfan y Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid yn cynnal cyrsiau preswyl i blant, ieuenctid, oedolion ifanc a theuluoedd o Gymru gyfan. Os ydych yn arwain Ysgol Sul / Clwb Plant neu Clwb Ieuenctid beth am ddod a chriw i rai o benwythnosau’r Coleg? Mae’n gyfle gwych i arweinwyr lleol dreulio amser yng nghwmni’r plant a phobl ifanc a chael dod i’w hadnabod yn well. Mae’r cyrsiau yn rhoi’r cyfle i’r plant a phobl ifanc i feddwl mwy am ffydd a chael cyfarfod plant a phobl ifanc eraill sy’n mynd i glybiau tebyg iddynt. Mae’r ganolfan hefyd yn rhoi cyfle i bobl ifanc arwain ar y cyrsiau sy’n brofiad gwych ac yn help iddynt i dyfu fel arweinwyr.

Cliciwch y llun isod i ddarllen mwy am y cyrsiau sydd yn mynd ymlaen.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth am y cyrsiau ymwelwch a gwefan y Coleg colegybala.org neu ffoniwch 01678 520565. 

Hyfforddiant

Cynigir hyfforddiant ar amrywiol bynciau priodol yn ymwneud â gwaith plant, pobl ifanc, ieuenctid hŷn a theuluoedd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r swyddfa trwy:

Gweithwyr Bro

‘Rydym yn cynnig cyngor ar gyflogi gweithwyr plant, pobl ifanc, ieuenctid hŷn a theuluoedd yn lleol. Dros y blynyddoedd rydym wedi cynorthwyo nifer o ardaloedd i sefydlu ymddiriedolaethau cyd-enwadol i’r perwyl hwn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid
Y Coleg
Y Bala
Gwynedd
LL23 7RY

01678 520565

ieuenctid@ebcpcw.cymru

https://souledoutcymru.net

 

Adnoddau

Souled Out Cymru – https://souledoutcymru.net/

Pecyn Adnoddau Clwb Plant

Cyfres ar Weddi – 6 Gwasanaeth ar gyfer Ysgolion Cynradd

Cynllun i Achub – 6 Sesiwn Clwb Ieuenctid

Pobl Dduw – 6 Gwasanaeth ar gyfer Ysgolion Cynradd

Duw, Fi a Byw Bob Dydd – 6 Gwasanaeth ar gyfer Ysgolion Cynradd

Cnau Coco Caled – 6 Sesiwn Clwb Plant

Cyfres y Pasg – 5 Sesiwn Clwb Ieuenctid