YSTADEGAU BLYNYDDOL

Croeso i dudalen Ystadegau Blynyddol

Canllawiau i’ch cynorthwyo i lenwi yr Ystadegau Ariannol. 

Dylid nodi y cyfansymiau i’r bunt agosaf. Nid oes angen cynnwys ceiniogau. 

 

Derbyniadau  

5.01 – Unrhyw gyfraniad ariannol at yr eglwys, casgliad rhydd ar Ddydd Sul (neu ddiwrnod arall), drwy archeb banc, amlen neu daliad BACS dros y we. Bydd y taliadau hyn fel arfer gan unigolion, cyplau neu deuluoedd. 

5.02 – Unrhyw dderbyniadau ariannol sy’n ynghlwm â Ysgol Sul y plant neu arian sy’n cael ei dderbyn pan fydd clwb plant / ieuenctid yn cael ei gynnal. 

5.03 – Os ydi’ch eglwys yn hawlio (yn flynyddol) arian yn ôl drwy ad-daliadau Rhodd Gymorth, Cyllid a Thollau EM yna fe ddylech nodi y swm hyn. 

Os nad ydych yn gwneud yna dylech ystyried gwneud hyn. Gall eglwys gael ad-daliad o 25% o gyfraniadau unigolion sy’n talu treth incwm. Gallwch hefyd hawlio 25% yn ôl ar gasgliad rhydd ar blat casglu. 

5.04 – Y swm a dderbyniwyd yn flynyddol o logau a difidendau o fuddsoddiadau sydd gan yr eglwys. 

5.05 – Rhenti. Dylech gynnwys rhenti rydych yn ei dderbyn os yw’r eglwys yn rhentu mans, tŷ capel neu unrhyw eiddo arall sydd gan yr eglwys. 

5.06 – Unrhyw dderbyniadau tuag at achos Cristnogol, dyngarol neu elusennol. Efallai eich bod yn cael casgliad arbennig e.e. Wythnos Cymorth Cristnogol neu at drychineb naturiol sy’n gofyn am gyfraniadau sydyn. Gall y casgliadau hyn fod drwy amlen, BACS neu’n gasgliad rhydd ar blât. Os ydych yn trosglwyddo casgliad rhydd ar blât i achos arbennig yna ni ddylai’r swm a gesglir gael ei gynnwys yn 5.01. Yn aml iawn ond nid bob tro bydd yr arian a gesglir yn cael ei dalu allan yn ystod yr un flwyddyn. Os ydi, fe ddylai y swm yma hefyd ymddangos yn 6.09 fel arian a delir allan, ond sylwer ar nodyn 6.09. 

5.07 – Os ydych wedi derbyn arian o’r Gronfa Strategaeth EBC yn y flwyddyn diwethaf dylech nodi y swm. 

5.08 – Os ydi’r eglwys wedi derbyn swm ariannol mewn grantiau gan e.e. Cyngor Sir/ Lleol neu unrhyw gorff arall sy’n dyfarnu grantiau. 

5.09 – Unrhyw gyfraniad ariannol a dderbyniwyd ‘er cof’ neu cymunrhodd. 

5.10 – Nodwch unrhyw dderbyniad ariannol arall e.e. llogi ystafelloedd yn eich capel. 

 

Taliadau 

6.01 – Nodwch y swm ariannol sy’n cael ei dalu i EBC yn flynyddol drwy’r Cyfraniad Cyfundebol. 

6.02 – Nodwch y swm ariannol blynyddol a delir fel Treth i’r Henaduriaeth  

6.03 – Nodwch unrhyw daliadau sy’n deillio o dalu Gweinidogion a phregethwyr am oedfaon ar y Sul ac unrhyw achosion eraill gan gynnwys costau teithio ac ati. Os ydych mewn Gofalaeth yna dylech hefyd gynnwys taliadau yr Ofalaeth. 

6.04 – Nodwch y costau bob dydd o gynnal yr eiddo. Dylai gynnwys costau nwy, trydan, olew, ffôn a band llydan ac hefyd costau offer glanhau a chyflog neu gydnabyddiaeth i lanhawr / ofalwr. 

6.05 – Costau atgyweirio’r eglwys ac adeiladau eraill e.e. mans neu dŷ capel ac unrhyw eiddo arall sy’n berchen i’r eglwys e.e. wal fynwent. 

NODER Os ydych yn cyd addoli mewn eglwys o enwad arall a bod cytundeb i’ch eglwys chi gyfrannu tuag at gostau atgyweirio (6.05), costau bob dydd (6.04) a thalu yn rhannol am wasanaeth Gweinidogion a phregethwyr (6.03) yna dylech nodi eich cyfraniad chi at y costau hyn. 

6.06 – Nodwch swm gwariant am y flwyddyn hon os ydych wedi derbyn arian fel rhyddhad cyfalaf / cronfa strategaeth 

6.07 – Taliadau blynyddol am yswirio holl eiddo’r eglwys gan gynnwys mans neu dŷ capel. 

6.08 – Unrhyw gostau sy’n deillio o gynnal Ysgol Sul plant neu glwb plant / ieuenctid yn yr eglwys neu ofalaeth. 

6.09 – Taliadau sy’n cael eu gwneud yn ystod y flwyddyn at achos Cristnogol, dyngarol neu elusennol. Mae’n hollol resymol i’r eglwys gyfrannu yn ychwanegol at y cyfraniadau personnol a nodwyd yn 5.06. 

6.10 – Unrhyw daliadau arall. Yn arferol dylai y swm yma fod yn gymharol fychan am unrhyw beth nad ydi o’n hawdd i’w ddangos yn y taliadau uchod. 

SYLWER Os yw cyfrif banc yn cael ei gau neu fuddsoddiad yn dod i ben a bod yr arian yn cael ei symud dros dro i gyfrif cyfredol neu gyfrif arall cyn ei ail fuddsoddi nid oes angen dangos y symudiadau ariannol hyn yn y derbyniadau na’r taliadau. 

Arian mewn llaw 

7.01 Cyfanswm yr arian sydd mewn cyfrif neu gyfrifon cyfredol (current accounts) ar ddiwedd y flwyddyn. 

Dylech nodi cyfanswm pob cyfrif cyfredol gan gynnwys clybiau plant, Ysgol Sul ayyb 

7.02 Cyfanswm yr arian sydd mewn cyfrif neu gyfrifon cadw (deposit accounts) ar ddiwedd y flwyddyn. 

 

Buddsoddiadau ac Eiddo 

8.01 – Nodwch gyfanswm gwerth pob buddsoddiad ariannol sydd gan yr eglwys.