Chwiorydd

Mae Is-bwyllgor y Chwiorydd yn adran weithgar iawn o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae llawer o’r chwiorydd yn gweithio’n ddiwyd iawn o fewn eu heglwysi, dosbarth a Henaduriaeth, yn cyfrannu mewn sawl ffordd at fywyd yr Eglwys.

Ein nod: yw tystiolaethu’n effeithiol a pherthnasol i Iesu Grist yng nghyd-destun y Chwiorydd. Trwy eu harwain a’u cynorthwyo i dyfu yn ei ffydd ac i dystiolaethu a gwasanaethu yn lleol ac i estyn allan yn fyd-eang.

Swyddogion 2021-22

Christine HodginsMancot – Llywydd
Sarah Morris, Llandysul – Ysgrifennydd a Chydlynydd Rhaglen Dorcas y De
Carys Davies, Llangefni – Cydlynydd Rhaglen Dorcas y Gogledd
Parch Nan Powell Davies, Yr Wyddgrug – Ysgrifennydd Cyffredinol
Eirian Roberts, Y Bala – Trefnydd Gwaith y Chwiorydd

Cliciwch yma i weld cyflwyniad Gwasanaeth ‘Myfi yw’r Wir Winwydden’

DATGANIAD

Llawenhawn yn Nuw ein Tad nefol,

yr Hwn a’n creodd ac a’n galwodd trwy ei ras.

Down i berthynas fyw â’n Tad nefol trwy

fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist.

Cyffeswn Iesu Grist fel ein Harglwydd a’n Gwaredwr:

Addolwn a gwasanaethwn Ef mewn llawenydd.

Credwn fod ein Tad yn ein galw i fyw

Efengyl ei gariad heddiw, ac yng ngrym yr Ysbryd Glân

Cyflwynwn ein bywyd mewn gwasanaeth i’r byd.

Dathlwn ein haelodaeth o Eglwys Crist a mentrwn ymlaen

Mewn ffydd yn ei gwmni Ef.

 

Y Bwletin Cenhadol

Mae’r Bwletin Cenhadol yn adnodd gwerthfawr i’r Chwiorydd dderbyn newyddion rheolaidd a rhannu gwybodaeth. Darperir gan Eirian Roberts, Trefnydd Gwaith y Chwiorydd yn swyddfa’r Chwiorydd yn y Bala.

Am fanylion pellach am y Chwiorydd a’u gwaith, cysylltwch ag Eirian Roberts, Trefnydd Gwaith Chwiorydd rhan amser, at 01678520056, neu e-bostiwch eirian.roberts@ebcpcw.cymru

Cliciwch yma i ddarllen Y Bwletin Cenhadol.